ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2560)

สารบัญ
: PDF

บทบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา ชื่นวัฒนา
: PDF

บทวิจัย

การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพชีวิตการทางานสูงและมีความสามารถในการทางานระดับดีเลิศของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุในสถาบันอุดมศึกษาไทย
แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ วันเพ็ญ แก้วปาน พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
ปรางค์ จักรไชย อภิชัย คุณีพงษ์ วรเดช ช้างแก้ว  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคตะวันออก ประเทศไทย
เปรมฤดี โสกุล เพลินพิศ สุวรรณอาไพ อรวรรณ แก้วบุญชู  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมควบคุมน้้าหนักโดยประยุกต์แนวคิดการก้ากับตนเองต่อดัชนีมวลกายของประชาชนที่มีน้้าหนักเกินในอ้าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี*
ภาฤดี พันธุ์พรม ยุวดี รอดจากภัย กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทารกต่อภาวะสุขภาพทารกเกิดก่อนกาหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส
วนิสา หะยีเซะ ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์ ศิราคริน พิชัยสงคราม  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

โปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวสาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้อง
ชิตวรรณ คงเกษม สุนีย์ ละกาปั้น ปิยธิดา จึงสมาน  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนร่วมกับการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแห่งหนึ่ง จังหวัดระยอง
ดวงเดือน ฤทธิเดช สุรินธร กลัมพากร เพลินพิศ สุวรรณอาไพ  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ศรุตยา หาวงษ์ วีณา เที่ยงธรรม สุธรรม นันทมงคลชัย  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น
เพ็ญพร ทวีบุตร พัชราพร เกิดมงคล ขวัญใจ อานาจสัตย์ซื่อ  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

การทบทวนความรู้งานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณลักษณะหัวใจความเป็นมนุษย์ :กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
วรวิทย์ ชัยพรเจริญศรี บุญสืบ โสโสม กนกอร ชาวเวียง  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมความพร้อมกับพฤติกรรมการดูแลแบบเอื้ออาทร แก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลจบใหม่
เตชทัต อัครธนารักษ์ วราภรณ์ คงสุวรรณ เยาวรัตน์ มัชฌิม  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

บทความ

บทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลาคอที่บ้าน
สุภา สุรเศรณีวงศ์ พัชระกรพจน์ ศรีประสาร  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF

บทบาทครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมในชุมชน
กรวรรณ ยอดไม้  -ปรับแก้เมื่อวันที่11/05/2560

Full Text: PDF