ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2557)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เครือข่ายบริการสุขภาพภูเก็ต
ประพรศรี นรินทร์รักษ์ สุวรรณา หล่อโลหการ

Full Text: PDF

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล
เอมอร ชินพัฒนะพงศา กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ

Full Text: PDF

ศึกษาปัจจัยเสี่ยงการกลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
นิชธิมา เสรีวิชยสวัสดิ์ พวงรัตน์ มณีวงษ์ อรณีย์ ศรีสุข ณัฏฐ์พัชร์ โพธิ์เงิน นรีมาลย์ นีละไพจิตร

Full Text: PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการเตรียมพร้อมรับภัยน้ำท่วมของประชาชน ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
อังศณา คล้ายสุข นพวรรณ เปียซื่อ สุดาพรรณ ธัญจิรา สุภามาศ ผาติประจักษ์

Full Text: PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมกับความยึดมั่น ผูกพันต่อองค์การ ของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศิรินทร์ทิพย์ บุญด้วยลาน ปรียากมล ข่าน์

Full Text: PDF

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการได้รับพิษจากสารนิโคตินในใบยาสูบของเกษตรกรปลูกยาสูบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
วศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล สุนีย์ ละกำปั่น สุรินธร กลัมพากร

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จิตศจี จิตต์พิศาล วันเพ็ญ แก้วปาน สุรินธร กลัมพากร

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กิติมา นิพาสพงษ์ สุรินธร กลัมพากร ปรารถนา สถิตย์วิภาว

Full Text: PDF

ผลของการประยุกต์กรอบแนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
อกนิษฐ์ ชาติกิจอนันต์ นฤมล เอื้อมณีกูล พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ทัศนีย์ รวิวรกุล

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบสั้นต่อความรู้ แรงจูงใจ และความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
กิรณา อรุณแสงสด วันทนา มณีศรีวงศ์กูล อรสา พันธ์ภักด

Full Text: PDF

โปรแกรมส่งเสริมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร
พนิตนันท์ วงศ์สุวรรณ วีณา เที่ยงธรรม อาภาพร เผ่าวัฒนา สุธรรม นันทมงคลชัย

Full Text: PDF

การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล
เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ พิมพ์พาภรณ์ กลั่นกลิ่น ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร มณีรัตน์ ภาคธูป สุพรรณี สุ่มเล็ก ชิดกมล สังข์ทอง

Full Text: PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงในญาติผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
มลฤดี เพ็ชร์ลมุล