ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2558)

พฤติกรรมสุขภาพบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชนที่เลือกสรร
นันทภรณ์ นรินทร์นอก สมนึก สกุลหงส์โสภณ แสงทอง ธีระทองคำ

Full Text: PDF

การทำนายการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยแบบประเมิน เพศ อายุ และประเภทของอาการแน่นหน้าอก
ปชาณัฎฐ์ ตันติโกสุม

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมควบคุมอาหารโดยใช้หลักอาหารแลกเปลี่ยนต่อความรู้ พฤติกรรมสุขภาพ และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สุปราณี เฟื่องฟุ้ง จุฬารักษ์ กวีวิวิธชัย นพวรรณ เปียซื่อ

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในทหารที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
ธมนพรรษ บุญเจริญ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในงานการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
พิเชต วงรอต รสสุคนธ์ วาริทสกุล

Full Text: PDF

อุบัติการณ์และปัจจัยการเกิดการพลัดตกหกล้มที่บ้านของผู้ป่วยภายหลังออกจากโรงพยาบาล
อนงค์ ดิษฐสังข์ นรีมาลย์ นีละไพจิตร พัชระกรพจน์ ศรีประสาร

Full Text: PDF

ความต้องการด้านจิตวิญญาณในการป้องกันพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อยวัยอันควรในวัยรุ่นไทย
ศศิธร รุจนเวช กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร อุษา ตันฑพงษ์

Full Text: PDF

กระบวนการและผลการดำเนินงานของการพัฒนาคุณภาพบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ
ลัดดา ไตรเทพชนะภัย

Full Text: PDF

การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าวก่อนก้าวสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนชายแดนไทย-เมียนมาร์ จังหวัดตาก
เฉิด สารเรือน นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

Full Text: PDF

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีมโนภาพการรับรู้ความเจ็บป่วยแบบ Commonsense กับการดูแลและการให้คำแนะนำผู้ป่วยโรคหืด
สิริรัตน์ ลีลาจรัส สุนทรี เจียรวิทยกิจ

Full Text: PDF