ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 31 ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560)


สารบัญ
: PDF

บทบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
: PDF

บทวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขาดนัด ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ประภัสสร เกียรติลือเดช อรวรรณ แก้วบุญชู เพลินพิศ สุวรรณอำไพ

Full Text: PDF

ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
สุจิตรา คุ้มสะอาด วีณา เที่ยงธรรม เพลินพิศ สุวรรณอำไพ

Full Text: PDF

ปัจจัยทำนายความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในกรุงเทพมหานคร
กณิฐา ตุ้ยดา พัชราพร เกิดมงคล ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ ทัศนีย์ รวิวรกุล

Full Text: PDF

ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
อนุสรา สุทัศน์ วีณา เที่ยงธรรม ปาหนัน พิชยภิญโญ นฤมล เอื้อมณีกูล

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองสำหรับผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง
ชื่นชม สมพล ทัศนีย์ รวิวรกุล พัชราพร เกิดมงคล

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพหุพฤติกรรมเสี่ยงขของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
กอปรขนบ ดวงแก้ว อาภาพร เผ่าวัฒนา นฤมล เอื้อมณีกูล

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการพยาบาลต่อพฤติกรรมป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร
ศศิมา ชีพัฒน์ เพลินพิศ สุวรรณอำไพ ทัศนีย์ รวิวรกุล

Full Text: PDF

ผลการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคกระจกตาอักเสบจากการใช้เลนส์สัมผัสในนักเรียนอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
อนงค์นุช สารจันทร์ วันเพ็ญ แก้วปาน ปาหนัน พิชยภิญโญ จุฑาธิป ศีลบุตร

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นชายไทยที่รับเข้าเป็นทหารกองประจำการ
ธนันณัฏฐ สิงห์วิเศษ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ ปรารถนา สถิตย์วิภาวี ราม รังสินธุ์

Full Text: PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการทำงานกับความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สาวิตรี  แก้วน่าน อรวรรณ  แก้วบุญชู ทัศนีย์  รวิวรกุล

Full Text: PDF

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้บริหารทางการพยาบาลในระดับอำเภอ
ศศิธร  ภูษาแก้ว อาภาพร  เผ่าวัฒนา วันเพ็ญ  แก้วปาน สุคนธา  ศิริ

Full Text: PDF

บทความ

บทวิเคราะห์การประชุมวิชาการ The 1st APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health Conference
เพลินพิศ สุวรรณอำไพ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ  

Full Text: PDF

นวัตกรรมระบบสารสนเทศส่งต่อเพื่อการพยาบาลที่บ้านดุจโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร
วาณีรัตน์ รุ่งเกียรติกุล วรรณา งามประเสริฐ

Full Text: PDF

รายชื่อผู้แต่ง

Full Text: PDF