ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2555)

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ภูดิท เตชาติวัฒน์ พัชรินทร์ สิรสุนทร ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

Full Text: PDF

ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยุวดี วิทยพันธ์ สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล ศิริพร สมบูรณ์

Full Text: PDF

การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงดูของมารดาที่มีบุตรอ้วน
พัชราวดี คุณอุดม อาภาพร เผ่าวัฒนา สุนีย์ ละกำปั่น สุธรรม นันทมงคลชัย

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถูกกระทำรุนแรงของพยาบาลในสถานประกอบการ
อารยา เชียงของ นฤมล เอื้อมณีกูล พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ อรวรรณ แก้วบุญชู ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของการเป็น"เด็กแว้น" หรือ "เด็กสก๊อย" ในนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
เยาวลักษณ์ แดงแท้ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ นฤมล เอื้อมณีกูล

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุที่ทำงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
ณัฏฐ์สิณี สุขสมัย ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ พัชราพร เกิดมงคล วันเพ็ญ แก้วปาน นิตยา วัจนะภูมิ

Full Text: PDF

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรม ร่วมกับการจัดการรายกรณีในการป้องกันการเกิดซ้ำของภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ฐิติพร ถนอมบุญ พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ พัชราพร เกิดมงคล

Full Text: PDF

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ธนพร วรรณกูล ชลิดา โสภิตภักดีพงษ์ วิริยา สุขวงศ์

Full Text: PDF

บทบาทพยาบาลสาธารณสุขกับการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติ
วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์

Full Text: PDF