สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 095 701 3182

www.thaiphn.orgดูแผนที่การเดินทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
รายละเอียดตีพิมพ์วารสาร

ชี้แจงข้อกำหนดก่อนส่งพิมพ์เผยแพร่

1.ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารฉบับใดมาก่อน
2.การเผยแพร่ในวารสารพยาบาลสาธารณสุขไทย ข้าพเจ้าได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมเขียน/ร่วมวิจัยทุกท่านแล้ว (หากมี)
3.โครงการวิจัยของข้าพเจ้าได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว
(โปรดแนบสำเนา 1 ชุด)
4.ข้าพเจ้าและผู้ร่วมวิจัยได้ดำเนินการวิจัยและนำเสนอผลการวิจัยที่สอดคล้องกันกับหลักจริยธรรมสากล
5.ข้าพเจ้าจะแก้ไขบทความจนมีความพร้อมที่จะพิมพ์เผยแพร่ ตามคำแนะนำจากกองบรรณาธิการ
6.หากข้าพเจ้าต้องการถอนบทความคืนจากการเสนอพิมพ์เผยแพร่ ข้าพเจ้าจะแจ้งบรรณาธิการทราบภายใน 2 สัปดาห์หลังการส่งบทความ และไม่สามารถถอนคืนหากบทความได้รับการ review จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
7. ข้าพเจ้าได้สมัครเป็นสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุขไทยอย่างน้อย 1 เดือน
8. ข้าพเจ้าทราบว่าบทความที่ได้รับการพิมพ์เผยแพร่แล้ว จะเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารฯ

รายละเอียดค่าพิมพ์เผยแพร่บทความ

การยื่นขอพิมพ์เผยแพร่บทความกรณีปกติ
สำหรับ สมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย  2,600.00  บาท 
บุคคลทั่วไป 3,000.00  บาท
การยื่นขอพิมพ์เผยแพร่บทความกรณีเร่งด่วน
สำหรับ สมาชิกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย  7,500.00  บาท 
บุคคลทั่วไป 8,500.00  บาท

โดยต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน

แบบชี้แจงข้อกำหนดก่อนส่งพิมพ์เผยแพร่ คลิกดาวน์โหลดที่นี่

แบบแจ้งความจำนงขอเผยแพร่บทความในวารสารพยาบาลสาธารณสุขไทย คลิกดาวน์โหลดที่นี่