ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2554)

ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้หญิงไทยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูง
สิริรัตน์ ลีลาจรัส พิศสมัย อรทัย

Full Text: PDF

ปัจจัยที่พยากรณ์คุณภาพข้อมูลในแฟ้มสุขภาพครอบครัวของหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสตูล
วิทยา พลาอาด เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง

Full Text: PDF

ผลการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภค การออกกำลังกาย และค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุ
กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ วรรัตน์ สุขคุ้ม วราณี สัมฤทธิ์

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลตนเองและการดูแลบุตรของมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี
สุภาพ ไทยแท้

Full Text: PDF

ปัจจัยทำนายบทบาทของพยาบาลสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรค หลอดเลือดสมองในชุมชน
วีณา เที่ยงธรรม สุรินธร กลัมพากร หงสรถ ทรัพย์ชูกุล ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา

Full Text: PDF

การสร้างเสริมสุขภาพ หุ้นส่วนสุขภาพ และการเสริมสร้างพลังอำนาจในชุมชน
ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์

Full Text: PDF

ครูไทยกับการสอนเพศศึกษา
พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา

Full Text: PDF

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสตรีตั้งครรภ์
พรนภา ตั้งสุขสันต์

Full Text: PDF