ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2551)

ความรุนแรงต่อภรรยาและการให้บริการสุขภาพ ส่วนที่ 1: ความรู้และทัศนคติของสตรีและบุรุษเรื่องความรุนแรงต่อภรรยา
เกสรา ศรีพิชญาการ สุกัญญา ปริสัญญกุล

สถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบและพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง
จินตนา วัชรสินธุ์ มณีรัตน์ ภาคธูป ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ นฤมล ธีระรังสิกุล ทวีลาภ ตั๋นสวัสดิ์น

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์แนวคิดความเข้มแข้งอดทนทางสุขภาพต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
นภาพร คงคาสวัสดิ์ กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน ธาดา วิมลสวัตรเวที

การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประภา ลิ้มประสูตร นงนุช โอบะ จรรจา สันตยากร ประนอม โอทภานนท์ อำภา กันทะเปิง

ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสิรมสุขภาพเชิงบูรณาการต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในสตรีวัยทอง
วรุณวรรณ ผาโคตร สิรนาถ นุชนาถ

ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ศิโรรัตน์ โชติกสถิตย์ เสาวณีย์ พงผึ้ง วรรณวิมล มาศทอง