สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 095 701 3182

www.thaiphn.orgดูแผนที่การเดินทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
วัตถุประสงค์ของสมาคม
  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพพยาบาลสาธารณสุข
  2. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของพยาบาลสาธารณสุข
  3. เพื่อเสริมสร้างสามัคคีระหว่างสมาชิก
  4. เพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิก
  5. เพื่อเป็นตัวแทนของวิชาชีพในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน หรือองค์การของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  6. เพื่อช่วยเหลือสังคมตามแนวทางแห่งวิชาชีพ
  7. ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวกับการเมือง