ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
สมาชิกของสมาคม มี 2 ประเภท คือ
  1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพพยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้มีอุปการคุณ
  2. สมาชิกสามัญ ได้แก่พยาบาลสาธารณสุขผู้สำเร็จการศึกษา จากภาควิชาพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ สถาบันการศึกษาทางด้านพยาบาลสาธารณสุขอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลสาธารณสุข