ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
กรรมการบริหารสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ฯ ประจำปี 2555-2556
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุลี ทองวิเชียร ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชนาฏ ณ นคร นายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ฯ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา อุปนายก ๑
5. ดร.ปัทมา วาจามั่น อุปนายก ๒
6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น ฝ่ายวิชาการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย ฝ่ายวิชาการ
8. ดร.ประกาย จิโรจน์กุล ฝ่ายวิชาการ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ฝ่ายวารสาร
10. ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ ฝ่ายหารายได้
11. นางสุพิสชา กิ่งแก้วก้านทอง ฝ่ายบริการชุมชน
12. ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
13. ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
14. อาจารย์วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
15. อาจารย์นุศ ทิพย์แสนคำ ฝ่ายทะเบียน
16. นางสุวัฒนา สิริพิพัฒน์ เหรัญญิก
17. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล เลขานุการสมาคม