ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2552)

ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมทักษะชีวิตร่วมกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง (5 A's) เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชุมชนแออัด
ศุภรัตน์ อิ่มวัฒนกุล อาภาพร เผ่าวัฒนา สุนีย์ ละกำปั่น สุลี ทองวิเชียร

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ปฏิบัติงานที่เป็นโรคหืด ในสถานประกอบการผลิตเส้นใยฝ้าย
กัลยา มัดเลาะ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

ผลการดำเนินการฐานการเรียนรู้ "สั่งลาพุง" ในโครงการรักษ์หทัยข้าราชการไทยและครอบครัว
จีรารักษ์ โสกัณทัต อัจฉรา วงศ์ทองเหลือ วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงในระบบการศึกษานอกโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
คณานิตย์ แสงหิรัญ วันเพ็ญ แก้วปาน อาภาพร เผ่าวัฒนา ดุสิต สุจิรารัตน์

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (อายุ 18 – 34 ปี)
นริศา โพธิอาศน์ ทัศนีย์ รวิวรกุล สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี ดุสิต สุจิรารัตน์

นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน สร้างเสริมสุขภาพชุมชน: การประเมินความจำเป็นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ยุวดี วิทยพันธ์

Full Text: PDF

การถอดบทเรียน เพื่อจัดการความรู้ทางการพยาบาล
อาภา ยังประดิษฐ

Full Text: PDF