ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560)


สารบัญ
: PDF

กองบรรณาธิการ
: PDF

บทบรรณาธิการ

:

บทวิจัย

ผลของโปรแกรมการจัดการรายกรณีในผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
พัชราพร เกิดมงคล ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ พรทิพย์ รัตนทรงธรรม

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 รายใหม่ ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้
คณิตตา อินทบุตร สุรินธร กลัมพากร ปาหนัน พิชยภิญโญ

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะทางปัญญาของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท
เลอลักษณ์ มหิพันธุ์ ชนัดดา แนบเกษร ดวงใจ วัฒนสินธุ์

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
แพรวนภา บุญประถัมภ์ ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์ ดวงใจ วัฒนสินธุ์

Full Text:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในนักเรียนสายวิชาชีพ โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ)
ช่อจิต หรั่งศิริ เพลินพิศ สุวรรณอำไพ อรวรรณ แก้วบุญชู พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

Full Text:

ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนกับสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สิริลักษณ์ ซื่อสัตย์

Full Text:

ต้นทุนชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ระยะแรกของนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาฬสินธุ์
สุรีรัตน์ เวียงกมล พรนภา หอมสินธุ์ รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

Full Text: PDF

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วิชานีย์ ใจมาลัย วิไลพร วงศ์คีนี เกษร เกตุชู ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ ชลลดา ไชยกุลวัฒนา

Full Text:

ผลของโปรแกรมการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประดับ ศรีหมื่นไวย นฤมล เอื้อมณีกูล ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา อาภาพร เผ่าวัฒนา

Full Text:

การถอดบทเรียนโครงการแก้ปัญหาสุขภาพโดยชุมชมเป็นฐาน
นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ จริยา แห่งสันเทียะ อี๊ดยังวัน ยงย่วน นิตยาภา นิธิสมบัติ สำเนา อิ่มอ่อง

Full Text:

การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ห้องผ่าตัด ในเวลาราชการของโรงพยาบาลชลบุรี
ดาราณี พฤกษ์สรนันทน์ โสภิต เจนจิรวัฒนา

Full Text: PDF

ประสิทธิผลของโปรแกรมลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชาวนาจังหวัดนครราชสีมา: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
สุดา หันกลาง อรวรรณ แก้วบุญชู เพลินพิศ สุวรรณอำไพ Ikuharu Morioka

Full Text: PDF

คุณภาพการให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้านในมุมมองการรับรู้และความคาดหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตชุมชนเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์

Full Text:

การรับรู้ความเสี่ยง ความรู้ระดับปฏิบัติ และการจัดการของภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในภาวะน้ำมันรั่วลงทะเล
นิสากร กรุงไกรเพชร สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ ชรัญญากร วิริยะ ตระกูลวงศ์ ฦาชา สุเทพ วงศ์มหา

Full Text:

บทความ

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านกับการดูแลและการให้คำแนะนำผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล นรลักขณ์ เอื้อกิจ

Full Text:

การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลเพื่อก้าวสู่พยาบาลคุณธรรม
วีรวรรณ เกิดทอง วรรณดี เสือมาก

Full Text:

<