ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2560

Journal of Public Health Nursing Vol.31, No.3 September - December 2017

 

บทวิจัย::
หน้า  

ความสัมพันธ์ระหว่างพหุพฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วริศรา ถิรภัทรพันธ์
อาภาพร เผ่าวัฒนา
นฤมล เอื้อมณีกูล

   

Association Between Multiple Risk Behaviors and Life Assets of High School  and  Vocational Students
Varissara Thiraphattarapun
Arpaporn Powwattana
Naruemon Auemaneekul

001

การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสำหรับสตรีไทยวัยรุ่น
อังศินันท์ อินทรกำแหง
ธัญชนก ขุมทอง

   

Measurement Development of Health Literacy and Unwanted Pregnancy Prevention Behavior for Thai Female Adolescents
Ungsinun Intarakamhan
Thanchanok Khumthong

19

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะความดันโลหิตสูงในคนขับรถแท็กซี่ กรุงเทพมหานคร
รัชนี อินทร์มา
แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
มธุรส ทิพยมงคลกุล
สุรินธร กลัมพากร

   

Factors Related to Hypertension among Taxi  Drivers in Bangkok
Ratchanee Inma
Ann Jirapongsuwan
Mathuros Tipayamongkholgul
Surintorn Kalampakorn

39

ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลต่อการสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร
ศรัญญา วงศ์กำปั่น
วีณา เที่ยงธรรม
เพลินพิศ บุณยมาลิก

   

Social and Economic Factors Related to the Health Dimension of Successful Aging among Urban Dwelling Elderly in the Bangkok Metropolitan Area
Sarunya Wongkampun
Weena Thiangtham
Plernpit Boonyamalik

55

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สถานที่ขณะเกิดอาการ และบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ กับระยะเวลาการมารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน
สุปราณี  ฉิมมามี
นรลักขณ์  เอื้อกิจ

   

The Relationships Between Personal Factors, Pre-Hospital Location and Time to Admittance for Chronic Obstructive  Pulmonary Disease (COPD) Patients with Acute Exacerbation
Supranee Chimmamee
Noraluk Ua-Kit

73

ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและผลการตรวจเสมหะของผู้ป่วยวัณโรค
อัญชลี จันทร์ปรุง
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
สมสมัย รัตนกรีฑากุล

   

Effects of Empowerment on Self-Care Behaviors and Sputum Examination of Patients with Tuberculosis
Anchalee  Janprung
Suwanna  Junprasert
Somsamai  Rattanagreethakul

89

การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยภายหลังได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล
นรลักขณ์ เอื้อกิจ

   

A Discriminant Analysis of Factors Affecting Health Status among Patients After Coronary Artery Bypass Graft Surgery
Teepatad Chintapanyakun
Noraluk Ua-Kit

105

ผลของการกำกับตนเองด้วยข้อมูลทางคลินิกต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน    ชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้
จุฑามาศ ใบพิมาย
ยุวดี ลีลัคนาวีระ
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

   

The Effects of Self-Regulation by Clinial Information Program to Glycemic Control Behaviors Score and Glycosyted Hemoglobin Level on Uncontrolled Type 2 Diabetes
Juthamas Baiphimai
Yuwadee Leelukkanaveera
Rungrat Srisuriyawet

123

การจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม เขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย
สุทธีพร มูลศาสตร์
ชมนาด พจนามาตร์
นิชธาวัลย์ ถาวร

   

Management of Patient Care for Chronic Non-Communicable Diseases in Multicultural Communities Along the Northern Border of Thailand
Sutteeporn Moolsart
Chomnard Potjanamart
Nichtawan Thaworn

145

การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน
พวงรัตน์ มณีวงษ์
นันทิตา จุไรทัศนีย์
นิชธิมา เสรีวิชยสวัสดิ์

   

Nursing of Patient with Chronic Obstructive Pulmonary Disease at Home
Phoungrath Maneewong
Nuntita Churaitatsanee
Nitchatima Sereewichayasawad

163

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ
ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข
แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/บทความ
หนังสือรับรองผลงานวิจัย/บทความ

 

181
187
188
189

 
   

 

<