ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
กรรมการบริหารสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ฯ ประจำปี 2557-2558
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุลี ทองวิเชียร ที่ปรึกษา
3. พันเอกพิเศษ(หญิง)พวงจันทร์ วงศ์วิเศษ ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชนาฏ ณ นคร นายกสมาคมฯ
5. นางสุพิสชา กิ่งแก้วก้านทอง อุปนายก1
6. ดร.ปัทมา วาจามั่น อุปนายก2
7. นางสาวสมทรง จุไรทัศนีย์ ฝ่ายวิชาการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ ฝ่ายวิชาการ
9. พันโทหญิง ดร.กุนนที พุ่มสงวน ฝ่ายวิชาการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ ฝ่ายวิชาการ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ฝ่ายวารสาร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ เหรัญญิกและฝ่ายบริการชุมชน
13. นางนพวรรณ ภัทรวงศา ฝ่ายบริการชุมชนและประชาสัมพันธ์
14. นางศิริมา ลีละวงศ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
15. ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล ฝ่ายทะเบียน
16. ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ ฝ่ายหารายได้และฝ่ายวิชาการ
17. นางวันเพ็ญ แวววีรคุปต์ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
18. ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล ฝ่ายหารายได้
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล ฝ่ายเลขานุการ