ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
กรรมการบริหารสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ฯ ประจำปี 2551-2552
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุลี ทองวิเชียร นายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ฯ
2. นางสุนิต โชติกุล อุปนายก 1 และประธานฝ่ายบริการชุมชน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อุปนายก 2
4. อาจารย์ ดร.อาภา ยังประดิษฐ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
5. อาจารย์ศนิกานต์ ศรีมณี ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
6. นางสกุล ทองเปลว ประธานฝ่ายทะเบียน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ประธานฝ่ายวารสาร
8. อาจารย์ ดร.ปิยธิดา นาคะเกษียร ประธานฝ่ายสวัสดิการ
9. อาจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย ประธานฝ่ายวิชาการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ ประธานฝ่ายแผนและพัฒนาวิชาชีพ
และผู้ช่วยเลขานุการ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชนาฎ ณ นคร ประธานฝ่ายหารายได้
12. นางสาวลัดดาวัลย์ ทัดศรี รองประธานฝ่ายหารายได้
13. ดร.ปัทมา วาจามั่น รองประธานฝ่ายแผนและพัฒนาวิชาชีพ
14. นางราตรี อุ่นใจ รองประธานฝ่ายบริการชุมชน
15. นางสุวัฒนา สิริพิพัฒน์ เหรัญญิก
16. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล เลขานุการสมาคม ฯ