ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2556)

ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ประกายเพชร สุภะเกษ สุธรรม นันทมงคล ชัยวนลดา ทองใบ สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง

Full Text: PDF

ประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคปอดของผู้ดูแล
วลัยพร สิงห์จุ้ย วันเพ็ญ แก้วปาน อาภาพร เผ่าวัฒนา

Full Text: PDF

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ที่มีอาการเมตาบอลิก ซินโดรม จังหวัดอุทัยธานี
ทวีศักดิ์ คำกลึง มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ นิรัตน์ อิมามี

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
วาริศา แย้มศรี วันทนา มณีศรีวงศ์กูล อรสา พันธ์ภักดี

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ
วิลาวรรณ สมตน ทัศนีย์ รวิวรกุล ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จังหวัดสุรินทร์
พัชนภา ศรีเครือดำ ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการอาชีว-อนามัยของหน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดนครราชสีมา
นภัค ด้วงจุมพล ยุวดี วิทยพันธ์

Full Text: PDF

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้
ปรียานุช นิธิรุ่งเรือง นรลักขณ์ เอื้อกิจ

Full Text: PDF

สิ่งคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล้อมในการทำงานและการสำรวจสถานประกอบการ
แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

Full Text: PDF