ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2553)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในครอบครัวของพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
อรวรรณ ลิขิตพรสวรรค์ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงระดับ อุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี
อัญชลี เหมชะญาติ พรนภา หอมสินธุ์ รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

การประยุกต์แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านม ของสตรีในชุมชน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ยุวดี วิทยพันธ์

การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดจากการสัมผัสร่วมระหว่างเสียงและความร้อน
วรรณวิไล อุตรวิเชียร เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชมภูศักดิ์ พูลเกษ วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ดุสิต สุจิรารัตน์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในพระสงฆ์จังหวัดระยอง
โกเมน ควรหา พรนภา หอมสินธุ์ รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

โรคความดันโลหิตสูง: บทบาทพยาบาลกับผลลัพธ์ทางสุขภาพ
นรลักขณ์ เอื้อกิจ วรวรรณ ขันติชัยธร

Full Text: PDF

การประยุกต์แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานสู่การปฏิบัติ
ทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

Full Text: PDF