ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
กรรมการบริหารสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ฯ ประจำปี 2553-2554
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุลี ทองวิเชียร นายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ฯ
2. นางสุนิต โชติกุล อุปนายก 1 และประธานฝ่ายบริการชุมชน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์ อุปนายก 2
4. อาจารย์ ดร.อาภา ยังประดิษฐ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
5. อาจารย์ศนิกานต์ ศรีมณี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
6. นางนุศ ทิพย์แสนคำ ฝ่ายทะเบียน
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา ฝ่ายวารสาร
8. อาจารย์ ดร.ปิยธิดา นาคะเกษียร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
9. อาจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย ฝ่ายวิชาการ
10. รศ.ดร.สุนีย์ ละก่ำปั่น ฝ่ายวิชาการ
11. ผศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนาโสภณ ฝ่ายวิชาการ
12. นางสาวลัดดาวัลย์ ทัดศรี ฝ่ายหารายได้
13. นางสาวสมนึก สกุลหงส์โสภณ ฝ่ายหารายได้
14. นางสาวลัดดาวัลย์ ทัดศรี ฝ่ายหารายได้
15. ดร.ประกาย จิโรจน์กุล ฝ่ายวิชาการ
16. นางวรณิช พัวไพโรจน์ รองประธานฝ่ายบริการชุมชน
17. นางสุวัฒนา สิริพิพัฒน์ เหรัญญิก
18. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล เลขานุการสมาคม ฯ