สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 095 701 3182

www.thaiphn.orgดูแผนที่การเดินทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการพยาบาลสาธารณสุขการสาธารณสุข 
  และการพยาบาล
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดทางวิชาการ
 3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล
ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์
 1. บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการพยาบาลสาธารณสุขการสาธารณสุข
 2. รายงานการวิจัยทางการพยาบาลสาธารณสุขการสาธารณสุขและการพยาบาล
 3. บทความปริทัศน์รวบรวมหรือเรียบเรียงจากเอกสารหรือหนังสือต่างๆเพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูงานด้านวิชาการ
 4. บทความข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการเรื่องแปลข่าววิชาการย่อความจากงานวิจัย
  ค้นคว้าหรือสิ่งที่น่าสนใจ
 5. ความเคลื่อนไหวในวงการพยาบาลสาธารณสุข

เรื่องที่จะตีพิมพ์จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น บทวิจัยหรือบทความที่ได้รับตีพิมพ์กองบรรณาธิการจะส่งวารสารที่ตีพิมพ์บทวิจัยหรือบทความนั้นให้ผู้เขียนจำนวน 1 ฉบับ และ repint ตามจำนวนของผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบทความ