สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 095 701 3182

www.thaiphn.orgดูแผนที่การเดินทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
คำแนะนำในการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์

      วารสารการพยาบาลสาธารณสุขเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ การทบทวนวรรณกรรม และบทความทางวิชาการด้านสาธารณสุข การพยาบาลสาธารณสุขในชุมชนและสถานประกอบการ ทั้งนี้ผลงานวิจัยและบทความทุกเรื่องจะต้องผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาก่อนการลงพิมพ์ ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับผลงานที่เขียนตามคำแนะนำผู้เขียนของวารสาร โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และe-mail ของผู้แต่งทุกคน ผู้นิพนธ์หลักและผู้มีชื่อในผลงานทุกคนต้องเซ็นชื่อยินยอม และรับทราบการส่งผลงานเพื่อลงพิมพ์ในวารสารการพยาบาลสาธารณสุขในหนังสือรับรองบทความ/ผลงานวิจัย ต้นฉบับผลงานวิจัยและหนังสือรับรองบทความ/ผลงานวิจัยต้องส่งในระบบ online ถึงบรรณาธิการวารสารที่

เจ้าของ
      สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ

สถานที่ตั้ง
      ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
      โทรศัพท์/โทรสาร 02 354 8542
      สามารถส่งต้นฉบับในการตีพิมพ์ได้ที่ pimpan.sil@mahidol.ac.th

กำหนดการออกวารสาร
      ปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม, กันยายน-ธันวาคม

Download คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

Download คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับตัวอย่าง