ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันอาการภูมิแพ้ในเด็กวัยเรียน
ปรียานุช นิธิรุ่งเรือง นรลักขณ์ เอื้อกิจ

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อพฤติกรรมสุขภาพทางเพศของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น
ศรีพรรษ์ ถาวรรัตน์ ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

Full Text: PDF

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณของแม่วัยรุ่นหลังคลอดต่อการรับรู้สมรรถนะในตนเองของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่บ้านอย่างต่อเนื่อง
วรุณวรรณ ผาโคตร สุภาพ ไทยแท้

Full Text: PDF

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปวดหลังส่วนล่างชนิดเฉียบพลันของพยาบาลในโรงพยาบาลสิงห์บุรี
จุไรพร โสภาจารีย์ สุรินธร กลัมพากร ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

Full Text: PDF

ปัญหาสุขภาพจากการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
อภันตรี ประยูรวงษ์

Full Text: PDF

การศึกษาปัจจัยทำนายภาวะแทรกซ้อนให้ผู้เป็นเบาหวานในชุมชนภายใต้ทฤษฎีการพยาบาลของคิง
จิราพร เดชมา วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย วิชุดา กิจธรธรรม

Full Text: PDF

การประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชาการวิจัยทางสาธารณสุข
นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ อรวรรณ แซ่ตั๋น

Full Text: PDF

ทฤษฎีการพยาบาล: ความเป็นมาและพัฒนาการ
ปาหนัน พิชยภิญโญ

Full Text: PDF