ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2556)

ปัจจัยทำนายความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ผจงจิต ไกรถาวร นพวรรณ เปียซื่อ สุวัจนา น้อยแนม

Full Text: PDF

โปรแกรมการเรียนรู้ในการจัดการตนเองเรื่องอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดบุรีรัมย์
สุพัชรินทร์ วัฒนกุล มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ นิรัตน์ อิมามี สุปรียา ตันสกุล

Full Text: PDF

ปัจจัยที่ใช้ทำนายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเด็กวัยรุ่นชาย จังหวัดพิษณุโลก
วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ อาภาพร เผ่าวัฒนา ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา

Full Text: PDF

ความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานของคู่สมรสระยะเริ่มสร้างครอบครัวในหน่วยส่งเสริมสุขภาพสตรี และวางแผนครอบครัว ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
บุษกร สีหรัตนปทุม เกศแก้ว วิมนมาลา

Full Text: PDF

การบำบัดแบบกระชับเพื่อลดหรือหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยผู้ใหญ่ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์
บุบผา จันมูล อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง ประภา ยุทธไตร

Full Text: PDF

ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
ณิชาพัฒน์ เรืองสิริวัฒก์ ปาหนัน พิชยภิญโญ สุนีย์ ละกำปั่น

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ดูแลหลักต่อการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาววัยก่อนเรียนที่บ้าน
ปัทมาภรณ์ พรหมวิเศษ ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ณัฐกมล ชาญสาธิตพร แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ กลีบสไบ สรรพกิจ

Full Text: PDF

ปัจจัยทำนายภาวะก่อนความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุใน ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
พัชรี รัศมีแจ่ม ปริศนา อัครธนพล วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

Full Text: PDF

เครื่องมือคัดกรองภาวะสมองสมองเสื่อมในชุมชน
สุคนธา ศิริ

Full Text: PDF

ภาวะหัวใจวาย: การพยาบาลและคำแนะนำ
นรลักขณ์ เอื้อกิจ พัชรวรรณ ศรีคง

Full Text: PDF