ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2554)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามแนวคิดการดูแลระดับปฐมภูมิสำหรับโรคหลอดเลือดของหัวใจ ของพยาบาลสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
สุดฤทัย เรืองฤทธิ์ ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา สุนีย์ ละกำปั่น

Full Text: PDF

ปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาลสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนเขตภาคกลาง
ประภัสสร รื่นภิรมย์ วีณา เที่ยงธรรม สุรินธร กลัมพากร

Full Text: PDF

การทบทวนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผลของการบำบัดทางการพยาบาลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย
ชนกพร จิตปัญญา วารุณี ฉวีศักดิ์

Full Text: PDF

การปฏิรูประบบสุขภาพกับบทบาทของพยาบาลวิชาชีพที่เปลี่ยนไป
ประภา ลิ้มประสูตร จรรยา เสียงเสนาะ สุลี ทองวิเชียร ปัญญรัตน์ ลาภวงค์วัฒนา พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมสร้างพลัง โดยประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
รัตนา ยอดพรหมมินทร์ เกศแก้ว สอนดี

Full Text: PDF

ความผาสุกด้านจิตวิญญาณของแม่หลังคลอดซึ่งเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่บ้าน
วรุณวรรณ ผาโคตร

Full Text: PDF

ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: การส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
นรลักขณ์ เอื้อกิจ วินิต หลงละเลิง

Full Text: PDF

ปฎิญญานครสวรรค์: กลยุทธ์สู่การพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ยั่งยืน
ภูดิท เตชาติวัฒน์

Full Text: PDF