ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2554)

การประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการส่งเสริม การออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
นิตยา สุขชัยสงค์ ปาหนัน พิชยภิญโญ สุรินธร กลัมพากร

Full Text: PDF

การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรคโดยแกนนำกลุ่มเพื่อนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง
อรนรร ธรรมวิจิตรกุล อาภาพร เผ่าวัฒนา สุนีย์ ละกำปั่น วีณา เที่ยงธรรม

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมและต้นทุนต่อหน่วยของโปรแกรมช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล
กีรดา ไกรนุวัตร อรุณรัตน์ คันธา

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อระดับความเครียดของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล
ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์ ดวงกมล วัตราดุลย์

Full Text: PDF

ผลของการประคบด้วยความร้อนตื้น การออกกำลังกล้ามเนื้อต้นขาและการสนับสนุนที่บ้าน ต่อระดับอาการปวด ข้อฝืดและการทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิ
ทัศน์วรรณ สังฆรักษ์ จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ นัยนา หนูนิล ศุภฤกษ์ นาวารัตน์

Full Text: PDF

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในเครือข่ายจังหวัดร้อยเอ็ด
วรรณภรณ์ พัฒนิบูลย์

Full Text: PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจ บรรยากาศองค์กรกับสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก
ณัฐพร ยศนิรันดร์กุล สุลี ทองวิเชียร

Full Text: PDF

สถานการณ์การปฏิบัติงานด้านอนามัยโรงเรียน ในประเทศไทย
เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก สุพรรณี ธรากุล

Full Text: PDF

แร่ใยหินแอสเบสตอส; สิ่งก่ออันตรายที่รัฐบาล "เลือก" เปลี่ยนแปลงได้
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ สุภวรรณ สายสุด

Full Text: PDF