ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2553)

ผลของการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปิยะนุช จิตตนูนท์ วรรณี จันทร์สว่าง พิมพิศา ศักดิ์สองเมือง

การพัฒนากระบวนการการดูแลและป้องกันอาการหอบหืดซ้ำในเด็กก่อน วัยเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุมชน
ทรรศนีย์ นาคราช วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

การประยุกต์แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ในการลดภาวะไขมันในเลือดของกำลังพล กองทัพเรือ
เปรมใจ สุขศิริ สุนีย์ ละกำปั่น เรวดี จงสุวัฒน์ แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

ความต้องการด้านสุขภาพ ของผู้พิการ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
วราภรณ์ บุญเชียง ศิวพร อึ้งวัฒนา พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ พิทยา จารุพูนผล

ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ศิริพร สมบูรณ์ ทัศนีย์ รวิวรกุล สุรินธร กลัมพากร วันเพ็ญ แก้วปาน

ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีในโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
เสาวลักษณ์ ศรีทิพย์ พรทิพย์ ชีวะพัฒน์

ปาฐกถาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อังคณา เหมินทร์ ครั้งที่ 1
ประภา ลิ้มประสูตร

Full Text: PDF

นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ยุวดี วิทยพันธ์

Full Text: PDF

ผลของการกำกับตนเองร่วมกับการสนับสนุนของภาคีสุขภาพต่อผลลัพธ์การควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปวีณา บุญเกิด รัชนี สรรเสริญ ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ

Full Text: PDF