ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2553)

การจัดการความเสี่ยงต่อการถูกเข็มตำหรือของมีคมบาดในบุคลากรพยาบาลงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ชลธิชา รอดเพ็ชรภัย สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ สสิธร เทพตระการพร สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์ จารุวรรณ ธาดาเดช

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้เป็นโรคเรื้อรังในชุมชนบนทฤษฎีการพยาบาลของคิง
วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ

อาการระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพปอดของผู้รับงานผ้ามาทำที่บ้าน : กรณีศึกษาชุมชนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศตกมล ประสงค์วัฒนา สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ อรสา พันธ์ภักดี สุรินธร กลัมพากร

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการปฏิบัติพฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกกำลังกายของบุคคลวัยทำงาน: ทฤษฎีขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กุลธิดา พานิชกุล สุนีย์รัตน์ บุญศิลป์

การดูแลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
นฤมล เอื้อมณีกูล

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับการกำกับตนเองต่อการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
สาคร นันทโกวัฒน์ รัชนี สรรเสริญ พรนภา หอมสินธุ์

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนในการป้องกันการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
นรลักขณ์ เอื้อกิจ ศิริพร ชวนชาติ จริญญา แก้วสกุลทอง