ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2552)

ความรุนแรงต่อภรรยาและการให้บริการสุขภาพ ส่วนที่ 2: ความคิดเห็นของสตรีและบุรุษเรื่องการให้บริการสุขภาพ
เกสรา ศรีพิชญาการ สุกัญญา ปริสัญญกุลร

ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันอาการปวดกล้ามเนื้อโดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดพรีสีด-โพรสีด และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาในกลุ่มคนงานเย็บจักรอุตสาหกรรม โรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กรมพลาธิการทหารบก
นที ลุ่มนอก สุรินธร กลัมพากร สุนีย์ ละกำปั่น

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
นุชนาฎ วิชิต วันเพ็ญ แก้วปาน สุรินธร กลัมพากร ดุสิต รุจิรารัตน์

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนจากคู่สมรสกับความเศร้าโศกของมารดาที่สูญเสียทารกในครรภ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
สมบูรณ์ บุณยเกียรติ

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมียของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลตำรวจ
นุสรา กรมเกลี้ยง

กลุ่มอาการเมตาบอลิกในผู้ออกกำลังกายด้วยความหนักแตกต่างกัน
สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ ปิยะมิตร ศรีธรา สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์

นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
ยุวดี วิทยพันธ์

Full Text: PDF

ผลของการกำกับตนเองร่วมกับการสนับสนุนของภาคีสุขภาพต่อผลลัพธ์การควบคุมโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ปวีณา บุญเกิด รัชนี สรรเสริญ ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ

Full Text: PDF