ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
Volume 23 No. 3 (September - December 2009)

Effect of Life Skill Application with Guardian's Support (5A's) on Smoking Prevention in Adolescents Living in Congested Communites
Suparat Imwattanakul Arpaporn Powwatana Sunee Lagampan Sulee Tongvichean


The Development of the Clinical Nursing Practice Guideline for Asthmatic Client Worker in Cotton Fiber Factor
Kallaya Madlon Vanida Durongritichai


Result of the "Reduce belly" Learning Station in the Civil Workers Heart Health Promotion Project
Jeerarak Soguntad Atchara Wongtonglue Wiroj Jiamjarasrangsri


Factors related to Sexually Transmitted Infections Preventive Behavior of Female Adolescents in Bangkok Non-Formal Education
Kananit Sanghirun Wonpen Kaewpan Arpaporn Powwattana Dusit Sujirarat


Factors Affecting Self – Care Behaviors in Early Adult Thood With Type 2 Diabetes (Age 18 - 34 Years)
Narisa Potriart Tassanee Rawiworrakul Somporn K. Triamchaisri Dusit Sujirarat


Innovation of Research-Based Teaching and Learning for Community's Health Promotion: Health Promotion Needs Assessment
Yuwadee Wittayapun


After Action Review
Apa Youngpradith