ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2552)

เหตุผล แหล่งข้อมูล อุปสรรค และความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานในสตรีวัยกลางคนในจังหวัดเชียงใหม่
เกสรา ศรีพิชญาการ อภิรัช สกุลณียา มลิวัลย์ สมทรง

คุณภาพบริการพยาบาลตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้มารับบริการในหน่วยตรวจพิเศษสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
พ.ต.ท. หญิง ณฐมณฑ์ ชงัดเวช

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทด้านการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลอาชีวอนามัย
ธัญรัศม์ สุขบัว สุรินธร กลัมพากร วันเพ็ญ แก้วปาน อาภาพร เผ่าวัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการแรงสนับสนุนทางสังคมความวิตกกังวลในบทบาทการเป็นมารดากับความต้องการการสนับสนุนทางการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
สุภาวดี เครือโชติกุล

ประสิทธิผลของโครงการป้องกันการเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ : กรณีศึกษาในกลุ่มจักสานกระจูด บ้านทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
สุภาวดี เจ้ยชุม พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนเมืองให้เป็นชุมชนแข็งแรง : กรณีศึกษาชุมชนในเขตบางกอกใหญ่
อาภา ยังประดิษฐ กาญจนา อนุตริยะ