ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2551)

ผลการสร้างเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ถนิมวงษ์ ใช้พานิช สุปรียา อันทิวโรทัย

พฤติกรรมการป้องกันและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของช่างเย็บจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ ธานี แก้วธรรมานุกูล วีระพร ศุทธาภรณ์

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการรับรู้ประโยชน์ในการออกกำลังกายต่อระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
พิมพ์มาดา อัจฉริยพัฒนา นรลักขณ์ เอื้อกิจ

สมรรถนะการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของหัวหน้าหอผู้ป่วย บุคลิกภาพของทีมกับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป
ราตรี วงษ์ดิษฐ์ ร.ต.อ.หญิง ยุพิน ยังสุโรจน์

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การสนับสนุนทางสังคมปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน
สุธิศา ล่ามช้าง อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล นิภาพร ศิริเผ่า ปรีชา ล่ามช้าง นันทา เลียววิริยะกิจ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสื่อสารเรื่องเพศของมารดาที่มีบุตรสาววัยรุ่น ชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร
อาภาพร เผ่าวัฒนา