ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2551)

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการชะลอความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ
ธนิษฐา อังคาระอาพันธ์ พรศิริ พันธศรี หทัยชนก บัวเจริญ

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล จังหวัดราชบุรี
ธัญลักษณ์ สุวรรณโณ อุทัย ธารมรรค

การเลิกสูบบุหรี่ในหญิงตั้งครรภ์: การวิเคราะห์วรรณกรรม
พรทิพย์ ชีวพัฒน์ ประภาพร จินันทุยา วาสนา เลอวิทย์วรพงศ์

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของแรงงานสูงอายุชายในสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ
เย็นฤดี แสงเพ็ชร วันเพ็ญ แก้วปาน สุรินธร กลัมพากร ดุสิต สุจิรารัตน์

การประยุกต์ทฤษฏีการตั้งเป้าหมายร่วมกันในกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนให้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน
วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ โสมนัส ว่องไววุฒิกุลเดช พัชรินทร์ กลิ่นสุคนธ์ สุมานี ศรีกำเนิด ประทีป ปัญญา ณฐมน เภรีวิวัฒน์ นิตยา แย้มมี

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะสุขภาพจากการทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
สมปอง สุดศภ

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่โรคเนื้องอกสมองหลังผ่าตัด
อำนวยพร อาษานอก ชนภพร จิตปัญญา สุรชัย เคารพธรรม