ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
Volume 22 No. 3 (September - December 2008)

Wife Abuse and Health Care Services, Part I: Knowledge and Attitudes of Women and About Wife Abuse
เกสรา ศรีพิชญาการ สุกัญญา ปริสัญญกุล


Evidence, Problems, Impacts and Empowerment in Family Caregiver of Chronically Children
จิตนา วัชรสินธุ์ มณีรัตน์ ภาคธูป ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์ นฤมล ธีระรังสิกุล ทวีลาภ ตั๋นสวัสดิ์น


The Effectiveness of Health Education Program Applying Health Related Hardiness Model on Self-care of Breast Cancer Patients, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society
นภาพร คงคาสวัสดิ์ กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน ธาดา วิมลสวัตรเวที


A Follow-up Study of Graduates from Master Degree Programs in Nursing Science, Faculty of Nursing, Naresuan University
ประภา ลิ้มประสูตร นงนุช โอบะ จรรจา สันตยากร ประนอม โอทภานนท์ อำภา กันทะเปิง


The Effect of Integrated Health Promoting Program on Perceived Self-Efficacy on Health Promoting Behavior in Golden Age Women
วรุณวรรณ ผาโคตร สิรนาถ นุชนาถ


The Effect of the Supportive-educative Nursing System of Self-care on Type 2 Diabetes Mellitus Patients
ศิโรรัตน์ โชติกสถิตย์ เสาวณีย์ พงผึ้ง วรรณวิมล มาศทอง