ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
พีรญา อึ้งอุดรภักดี ภูดิท เตชาติวัฒน์ บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

Full Text: PDF

การจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีอิสลามในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตามการรับรู้ของหญิงตั้งครรภ์และสามี
สศิกร อุณหบัณฑิต นงนุช บุญยัง วิมลรัตน์ จงเจริญ

Full Text: PDF

ปัจจัยคัดสรรในการทำนายภาวะสุขภาพของผู้ที่มีอาการโรคเข่าเสื่อม
สุภาพ อารีเอื้อ สมหมาย วนะวนานต์ อินทิรา รูปสว่าง

Full Text: PDF

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร
อนุสรณ์ แน่นอุดร รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ พรนภา หอมสินธุ์

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และแต่งสำเร็จ
อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ สุรินธร กลัมพากร สรา อาภรณ์

Full Text: PDF

การดำเนินงานด้านการยศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อโครงสร้างกระดูก ในโรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดระยอง
ฉันทนา จันทวงศ์ นิสากร กรุงไกรเพชร ยุพา ดาวเรือง

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมเสริมพลังสี่ขั้นตอนต่อการบริโภคอาหารต้านความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปิยพรรณ ตระกูลทิพย์ ภรณี วัฒนสมบูรณ์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า

Full Text: PDF

บทบาทพยาบาลในทีมสหสาขาวิชาชีพกับการดูแลเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน
รุ่งศักดิ์ ศิรินิยมชัย สุจันทร์ ขันตี

Full Text: PDF

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในบริการปฐมภูมิ
นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

Full Text: PDF