ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)

การศึกษาความชุกของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ และการประเมินตนเองทางด้านทักษะการตรวจคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
พีรญา อึ้งอุดรภักดี ภูดิท เตชาติวัฒน์ บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตรองเท้าขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
เตือนใจ วงศ์รักษา สุรินธร กลัมพากร แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี
ธานินทร์ ไชยานุกูล

Full Text: PDF

โปรแกรมป้องกันพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่นตอนต้นเพศชาย
พรศิริ จิ๋วเจริญ นฤมล เอื้อมณีกูล สุนีย์ ละกำปั่น กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของคนงานก่อสร้างภาคอุตสาหกรรม
กนกอร เจริญผล ฉันทนา จันทวงศ์ ยุวดี ลีลัคนาวีระ

Full Text: PDF

ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้เป็นความดันโลหิตสูงในชุมชน
มนัชญา เสรีวิวัฒนา นพวรรณ เปียซื่อ สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ

Full Text: PDF

ชีวประวัติปูชนียบุคคลของวิชาชีพการพยาบาลสาธารณสุขไทย: ผศ.ดร.อังคณา เหมินทร์
ประภา ลิ้มประสูตร สุลี ทองวิเชียร จรรยา เสียงเสนาะ ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

Full Text: PDF

การเปรียบเทียบความสามารถ: กระบวนการ พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นิลภา จิระรัตนะวรรณะ สุคนธ์ วรรธนะอมร

Full Text: PDF

การนำใช้แนวคิดหุ้นส่วนสุขภาพในการดูแลสุขภาพ: บทบาทพยาบาล
กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม

Full Text: PDF

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของสตรีไทย
พรพิมล อาภาสสกุล

Full Text: PDF