ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 29 ฉบับ 1 (มกราคม - เมษายน 2558)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานในโรงงานประกอบสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในการนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
กำพล นาคเจริญวารี ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์ จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ อรวรรณ แก้วบุญชู

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานนวดแผนไทย
กัญญ์ฐพิมพ์ บำรุงวงศ์ สุรินธร กลัมพากร แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบหนักเป็นครั้งคราวของนักเรียนชายอาชีวศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
รัตติยา ทอนพลกรัง พรนภา หอมสินธุ์ รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นพรัตน์ เีที่ยงคำดี ฉันทนา จันทวงศ์ พรนภา หอมสินธุ์

Full Text: PDF

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อ การสอนระหว่างสื่อวีดิทัศน์กับภาพพลิก ในด้านความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวหลังคลอดและทักษะการให้นมมารดาของ สตรีหลังคลอด
มัทนา สังวาลย์ นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
รังสิมา รัตนศิลา ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ สิรินทร ฉันศิริกาญจน สิริประภา กลั่นกลิ่น พัชราพร เกิดมงคลร

Full Text: PDF

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
เปรมจิตร์ ตันบุญยืน ยุวดี ลีลัคนาวีระ พรนภา หอมสินธุ์

Full Text: PDF

ประสิทธิผลของรูปแบบการป้องกันการหกล้มที่ใช้ชุมชนเป็นฐานต่อสมรรถภาพทางกายและการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร: การศึกษาติดตามผล
กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์ ผจงจิต ไกรถาวร

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารเรื่องเพศ โดยแกนนำกลุ่มเพื่อน เพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
บุญรักษา ญาณสาร อาภาพร เผ่าวัฒนา สุธรรม นันทมงคลชัย นฤมล เอื้อมณีกูล

Full Text: PDF

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่นโดยประยุกต์หลักการคิดแบบพุทธธรรม
นะฤเนตร จุฬากาญจน์ จารุวรรณ ไผ่ตระกูล สุนีย์ ละกำปั่น

Full Text: PDF

บทบาทพยาบาลอนามัยโรงเรียนในการป้องกันการจมน้ำในเด็ก
บุศรา ชัยทัศน์ นรลักขณ์ เอื้อกิจ

Full Text: PDF

"วัยรุ่นตอนต้นติดเกมคอมพิวเตอร์" มีผลกระทบอย่างไร
ชญานิกา ศรีวิชัย

Full Text: PDF