ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558)

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกับความต่อเนื่องสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
แสงเดือน กิ่งแก้ว วันทนา มณีศรีวงศ์กูล พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ชู

Full Text: PDF

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นของคนงานโรงสีข้าวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
บุณฑริกา อินวันนา แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ สุรินธร กลัมพากร

Full Text: PDF

ผลของสื่อมัลติมีเดียและการฝึกปฏิบัติกับหุ่นต่อความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันของนักศึกษาพยาบาล
สุธิศา ล่ามช้าง สมจิต เกียรติวัฒนเจริญ

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ เขตกรุงเทพมหานคร
กชกร ธรรมนำศีล ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ พัชราพร เกิดมงคล จินตนา อาจสันเที๊ยะ

Full Text: PDF

การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และความสม่ำเสมอในการรับประทานยาของคนไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง จำแนกโดยเพศ อายุ และระดับการศึกษา
สิริรัตน์ ลีลาจรัส จิราพร ชลธิชาชลาลักษณ์ วรรณา สนองเดช

Full Text: PDF

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการข่มเหงรังแกผู้อื่นในวัยรุ่นตอนต้น เขตกรุงเทพมหานคร
อภิญญา เยาวบุตร วีณา เที่ยงธรรม อาภาพร เผ่าวัฒนา สุธรรม นันทมงคลชัย

Full Text: PDF

กระบวนการและปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาสุขภาพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อาภา ภัคภิญโญ ยังประดิษฐ ยุพา จิ๋วพัฒนกุล วิชชุดา เจริญกิจการ นารีรัตน์ จิตรมนตรี รุจา ภู่ไพบูลย์

Full Text: PDF

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน: ความท้าทายในบทบาทของพยาบาลสาธารณสุข
พัชระกรพจน์ ศรีประสาร วรธิดา มาศเกษม อนงค์ ดิษฐสังข์

Full Text: PDF

สารฆ่าแมลง ภัยใกล้ตัว
มาหามะรูซี ยามี

Full Text: PDF