ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2555)

ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจต่อ การรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังในการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นชายตอนต้น
ประสิทธิ์ ไกยราช รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์ พรนภา หอมสินธุ์

Full Text: PDF

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้บริการอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ชายขอบ: กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนประเทศไทย-พม่า
วิทย์ วิชัยดิษฐ จรณิต แก้วกังวาล ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกายและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สมจิตร์ นคราพานิช รัตนา พึ่งเสมา กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์

Full Text: PDF

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
อนันต์ ไชยกุลวัฒนา จุรีรัตน์ จันทะมุด

Full Text: PDF

สุขภาวะจิตของผู้สูงอายุไทยตามแนววิถีพุทธ
ชณิตา ประดิษฐ์สถาพรพิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รัชนี สรรเสริญ

Full Text: PDF

การจัดการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน:กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ ภูดิท เตชาติวัฒน์

Full Text: PDF

ความรุนแรงต่อเด็ก : ความท้าทายใหม่สำหรับพยาบาล
นันทกา สวัสดิพานิช

Full Text: PDF