ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2555)

การวิเคราะห์งานวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข
วีณา เที่ยงธรรม อาภาพร เผ่าวัฒนา สุรินธร กลัมพากร

Full Text: PDF

งานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพวัยทำงาน: ผลจากการทบทวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข
สุรินธร กลัมพากร อาภาพร เผ่าวัฒนา วีณา เที่ยงธรรม

Full Text: PDF

การวิเคราะห์งานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เผยแพร่ในวารสารพยาบาลสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2552
อาภาพร เผ่าวัฒนา สุรินธร กลัมพากร วีณา เที่ยงธรรม

Full Text: PDF

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง และความเจ็บปวดข้อเข่าผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สุกัญญา มาลัยมาตร ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์ ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช นิพัธ กิตติมานนท์

Full Text: PDF

การศึกษาการจัดการ การป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในศูนย์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
นัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง เกษร สำเภาทอง

Full Text: PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลที่บ้านของผู้ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
กัลยา วงค์อามาตย์ วันเพ็ญ แก้วปาน ปาหนัน พิชยภิญโญ ดุสิต สุจิรารัตน์

Full Text: PDF

การพัฒนาหุ้นส่วนสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวานโดยพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
จิตร วรรธนะวุฒิ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย หทัยชนก บัวเจริญ

Full Text: PDF

ก้าวแรกกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย ATutor: กรณีศึกษาการจัดการรายวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ยุวดี วิทยพันธ์

Full Text: PDF