วารสารพยาบาลสาธารณสุข
  • ฉบับที่ 1 มค. – เมย. 2563

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563
Journal of Public Health Nursing Vol.34, No.1 January-April 2020

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย   หน้า

การคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร

จุติภัค จันทรโชติ*
ธีรารัตน์ ทัศนปิติกูล**
สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์***

   

A Vision Screening to Address Refractive Error of Primary School Students in a School of Bangkok Metropolitan Province

Jutipak Chantarachot*
Teerarat Tassanapitikul**
Suthatip Empremsilapa***

1

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยา

ณิชาภัทร ปุ่นมีกิจ*
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ**
พรนภา หอมสินธุ์***

   

Factors Affecting Sexual risk Behaviors among Female lower Secondary School Students in Pattata City

 

Nichapatr Punmeekij*
Chanandchidadussadee Toonsiri** Pornnapa Homsin***

13

วิถีชีวิตส่งเสริมสุขภาพ
การดูแลตนเอง การกำกับตนเอง
และการรับรู้ความสามารถตนเองของนักศึกษาพยาบาล

วรณิช  พัวไพโรจน์*
กิตติยาภรณ์  โชคสวัสดิ์ภิญโญ**

   

Health promoting lifestyle on self care self regulation and self efficacy of Nursing Students

Voranich  puapairoj*
Kittiyaporn Choksawadphinyo**

30

ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตาม
การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา*
อนุชิต จุลบาทก์**
เอกราช เกียวใจ**
วิรชา ภูแสนกล้า**
ศราวุฒิ ปุยชัยภูมิ**
ศริประภา สมีดี**
ศรีนภา แสงจันทร์งาม**
ศศิภา สุขมาก** 
ศุภาพิชญ์ วรรณกานต์**
สุรัตน์ ช่วยสม**
อรทัย พิมพา**
อัจฉรา บวบทอง**

   

The Image of Professional Nurses Perceived by Nursing Students

Kitsanaporn Tipkanjanaraykha*
Anuchit Junlabat**
Aekkarach Kiawjai**
Viracha Phuseankla**
Sarawut Puichaiyaphum**
Sariprapa Sameedee**
Srinapa Sangjanngam**
Sasipa Sukmak**
Supapich Wannakarn**
Surat chuysom**
Orathai Pimpa**
Atchara Buabthong**

48

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งตับ
ที่รับการรักษาด้วยวิธีให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการอุดหลอดเลือดแดง
ที่ไปเลี้ยงมะเร็งตับครั้งแรก

สุธิสา เต็มทับ*
กิตติกร นิลมานัต**
รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์***
กีรติ หงษ์สกุล****

   

Quality of Life among Hepatocellular Carcinoma Patients Who Receive Initial Transcatheter Arterial Chemoembolization

Suthisa Temtap**
Kittikorn Nilmanat**
Rungtip Udomvisatson***
Keerati Hongsakul****

63

การศึกษานำร่องประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
ในคลินิกชะลอไตเสื่อม โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต

จุฬาลักษณ์  ลิ่มลือชา*

   

The Effectiveness of health promotion on dietary and fluid consumption behaviors among patients with chronic kidney disease in a nephrology clinic: Pilot study at Thalang Hospital, Phuket

Julaluck Limluecha*

80

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
โรคสมองเสื่อมเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ

คมเนตร สกุลธนะศักดิ์*
สิทธิพันธ์  จันทร์พงษ์**
พูนสุข ทองเสี่ยน***

   

The development of a care system for the elderly with dementia in Sisaket Province

 

Khomnate  Sakuntanasak*
Shittipun  Changprong**
Poonsuk Sainthong ***

97

ผลของโปรแกรมการจัดการ
รายกรณีต่อคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำหน้าที่
ของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ที่มีภาวะพึ่งพิงในกรุงเทพมหานคร

วชิราภรณ์ เรืองเดช* 
ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ**
พัชราพร  เกิดมงคล***

   

Effects of a Case Mangement Program
on Quality of Life and Functional Status
of Dependent Older Adults Post Stroke
in Bangkok

Wachiraporn Ruangdej*
Kwanjai Amnatsatsue**
Patcharaporn Kerdmongkol***

112

การจัดการรถอาหารเคลื่อนที่
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

วรรณรา  ชื่นวัฒนา*

   

Mobile Food Management in California, USA

Wannara Chuenwattana*

127

บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติ
ในการป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในชุมชน

สุทธีพร มูลศาสตร์*

   

Roles of Nurse Practitioners in the Prevention and Control of the Epidemic
of Coronavirus Disease 2019 in Community

Sutteeporn Moolsart*

141
บทความวิชาการ