ติดต่อสมาคม:

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 095 701 3182

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
  • ฉบับที่ 1 มค. – เมย. 2562
  • ฉบับที่ ออนไลน์ ปี 2562
  • ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พค. – สค. 2562
  • ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กย. - ธค. 2562

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562
Journal of Public Health Nursing Vol.33, No.1 January-April 2019

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย   หน้า

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร

จารุวรรณ แหลมไธสง
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
พรนภา หอมสินธุ์

   

FACTOR INFLUENCING ON PREVENTIVE BEHAVIORS OF RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AMONG CAREGIVERS OF PRESCHOOL AGED CHILDREN IN CHILDCARE CENTER, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION

Jaruwan Laemthaisong
Chanandchidadussadee Toonsiri
Pornnapa Homsi

1

การศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องพฤติกรรมการข่มเหงรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ชัชฎาภรณ์ พรมนอก
สุพร อภินันทเวช
วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

   

CYBERBULLYING BEHAVIOR IN 4 TH TO 6 TH GRADE STUDENTS AT A BANGKOK MUNICIPAL SCHOOL

Chatchadapon Promnork
Suporn Apinuntavech
Wimontip Musikaphan

20

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก

กษมา นาคกระแสร์
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

   

EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAM ON HEALTH PROMOTING BEHAVIORS IN PRIMIGRAVIDA TEEN.

Kasama Nakkrasae
Punyarat Lapvongwattana 
Nutkamol Chansatitpor

40

การดำรงบทบาทมารดา พฤติกรรมการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม
ที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำ

นวลจันทร์  เหลืองบุศราคัม
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ดุสิต  สุจิรารัตน์
วริศรา  ศิริสุทธิเดชา

   

MATERNAL ROLE ATTAINMENT AND SELF CARE BEHAVIOR THROUGH SOCIAL SUPPORT RELATED HEALTH STATUS OF PREGNANT FEMALE OFFENDER IN CORRECTIONAL INSTITUTION

Nualjan Lueangbutsarakham
Pimpan Silapasuwan
Dusit Sujirarut
Warissara Sirisutthidacha

55

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของคนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

มณเฑียร ทองนพคุณ
ยุวดี ลีลัคนาวีระ
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ

   

FACTORS RELATED TO PHYSICAL ACTIVITY OF WORKING AGE PEOPLE IN MAPTAPHUT MUNICIPALITY IN RAYONG PROVINCE

Montien Thongnopakul
Yuwadee Leelukkanavera
Suwanna Junprasert

73

ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพนักงานธนาคารกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กัลย์สุดา  สารแสน
สุรินธร กลัมพากร
จุฑาธิป ศีลบุตร

   

RISK OF CEREBROVASCULAR DISEASE AMONG BANK OFFICERS AT RISK AND FACTORS-RELATED

KANSUDA  SARASEAN
SURINTORN  KALAMPAKORN
JUTATIP   SILLABUTRA

92

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ การรับรู้พลังอำนาจและความสามารถในการปฐมพยาบาลและการคัดกรองโรคเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ

ทยุตา  อินทร์แก้ว
ประทุมา  ฤทธิ์โพธิ์
พรรณทิพา  บัวคล้าย

   

EFFECTS OF AN EMPOWERMENT PROGRAM ON THE KNOWLEDGE, EMPOWERMENT PERCEPTION AND FIRST AID AND BASIC SCREENING OF DISEASE ABILITIES AMONG PRISON HEALTH VOLUNTEERS

Thayuta  Inkaew
Pratuma  Rithpho
Pantipa  Buakha

107

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทผู้จัดการรายกรณีของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

ภัทรียา ใจผ่อง
วันเพ็ญ แก้วปาน
สุนีย์ ละกำปั่น
จุฑาธิป ศีลบุตร

   

FACTORS RELATED TO ROLE PERFORMANCE AS CASE MANAGER OF REGISTERED NURSES IN PUBLIC HEALTH CENTERS, BANGKOK METROPOLITAN DMINISTRATION

PATREEYA JAIPONG
WONPEN KAEWPAN
SUNEE LAGAMPAN
JUTATIP ARCHAPITAK

120

ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามบทบาทผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตบริการสุขภาพที่ 9

ชัญญา มณีวรรณ
วันเพ็ญ แก้วปาน
จุฑาธิป ศีลบุตร
สุทธีพร มูลศาสตร์

   

FACTORS PREDICTING TO ROLE PERFOMANCE AS LONG TERM CARE MANAGER OF REGISTERED NURSES IN TUMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN HEALTH REGION 9

Chunya Maneewan
Wonpen  Kaewpan
Jutatip Sillabutra
Sutteeporn Moolsart

138

ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้

จันทนา  เสวกวรรณ
ขวัญใจ  อำนาจสัตย์ซื่อ
พัชราพร  เกิดมงคล

   

EFFECTS OF CONTINUING CARE PROGRAM FOR OLDER ADULTS WITH UNCONTROLLED HYPERTENSION

Jantana  Sawekwan
Kwanjai Amnatsatsue
Patcharaporn Kerdmongkol

152
บทความวิชาการ

ตามรอยพระราชดำริ โครงการเด็กไทยแก้มใส เพื่อภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กไทย

พ.ต.หญิงนภาเพ็ญ จันทขัมมา
อาภาพร เผ่าวัฒนา

   

HEALTHY KIDS HEALTHY FOOD

Napaphen Jantacumma
Arpaporn Powwattana

 

171
     

 

 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33 ฉบับ ออนไลน์ ปี พ.ศ. 2562
Journal of Public Health Nursing Vol.33, No. Online  2019

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย   หน้า

ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตโดยการสนับสนุนของผู้ปกครอง ในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศในเด็กนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันเพ็ญ ศรีทองกูล
นฤมล เอื้อมณีกูล
อาภาพร เผ่าวัฒนา
พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

   

THE EFFECTS  OF A LIFESKILLS PROGRAM WITH PARENTAL SUPPORT ON SEXUAL ABUSE PREVENTION OF ELEMENTARY SCHOOL GIRLS

WANPEN  SRITHONGKUN
NARUEMON  AUEMANEEKUL
ARPAPORN  POWWATTANA
PIMSURANG TAECHABOONSERMSAK

 

1

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังชาย

รุ่งนภา สังข์แก้ว
พรนภา หอมสินธุ์
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์

   

Factors Associated with Intention to Quit Smoking By Males with Chronic Diseases

Rungnapha Sangkaew
Pornnapa Homsin
Rungrat Srisuriyawet

21

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ธนะวัฒน์ รวมสุก
อารยา ทิพย์วงศ์
เปรมวดี คฤหเดช

   

Associations between Health Literacy to Helping Smoking Cessation behavior of Village Health Volunteers, Amphawa District, Samut Songkhram Province

Tanawat Ruamsook
Araya Tipwong
Premwadee Karuhadej

37

ผลของโปรแกรมออกกำลังกายด้วยแผ่นยางยืดต่อความสามารถการใช้งาน ข้อต่อของขาและการเคลื่อนไหวข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

สิริวรรณ ธรรมคงทอง
ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม
นิภา มหารัชพงศ์

   

EFFECT OF AN EXERCISE PROGRAM USING THERA-BAND ON LEG AND JOINT MOBILITY IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTRITIS

Siriwan Thammakongthong
Pajaree Abdullakasim
Nipa Maharachpong

51

การพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมการออกกำลังกายโดยใช้ทฤษฎีรูปแบบขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับครูและบุคลากรทาง
การศึกษาสูงอายุ

จีรารักษ์ โสกัณทัต
กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
สุรินธร  กลัมพากร
อนันต์  มาลารัตน์

The Development of Enhanced Exercise Programs Using a Transtheoretical model for Behavioral Change among Elderly
Teachers and Education staff

Jeerarak Sogantad
Kamonmarn Virutsestazin
Surintorn kalampakorn
Anan Malarat

 

 

67

การประยุกต์ใช้รูปแบบการแบ่งช่วงอายุ กับการบริหารการพยาบาล
ของงานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ

พัชระกรพจน์ ศรีประสาร
สุชาติ สุจินตวงษ์

Generational Models in Nursing Administration in the Ambulatory Care Nursing Service Division

Phatcharakoraphot Sreeprasarn
Suchat Sujintawong

87
 

 

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข

แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/บทความ

หนังสือรับรองผลงานวิจัย/บทความ

106

112

113

114

   

 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2562
 Journal of Public Health Nursing Vol.33, No.2 May-August 2019

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย   หน้า

ผลของโครงการต้นกล้าความดีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปทุมธานี

ประกายเพชร วินัยประเสริฐ
สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง

   

Effects of A Tonkla Kwamdee Program on emotional intelligent among primary school children under the Office of the Basic Education Commission in Pathumthani province.

Prakaipetch Winaiprasert
Sukanya Phoolphoklang

1

การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในโปรแกรมการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ปริษณา อยู่คง
อาภาพร เผ่าวัฒนา
วันเพ็ญ แก้วปาน

   

EVIDENCE-BASED PRACTICE PROGRAM FOR TEENAGE PREGNANCY PREVENTION

PRITSANA YOUKHONG
ARPAPORN POWWATTANA
WONPEN KAEWPA

18

ความสัมพันธ์ระหว่างการติดเฟซบุ๊กภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของนักศึกษาพยาบาลยุคเจเนอเรชั่นแซด

เฉลิมพล  ก๋าใจ
อรัญญา  นามวงศ์

   

Facebook Addiction, Depression, and Suicidal Risk Among Z generation Nursing Students

Chalermpon  kajai
Arunya  namwon

33

ปัจจัยทำนายความเครียดของสมาชิกครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน                  ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

สิริทรัพย์ สีหะวงษ์
ภูษณิศา มีนาเขตร

   

Factors Predicting stress of Community-dwelling Family Member with Chronic disease Patient at Nayia Subdistrict,                       Nayia District, Ubon Ratchathani Province

Sirisup  Sihawong
Phusanisa Meenakat

48

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกบุหรี่ของผู้รับบริการในคลินิกอดบุหรี่
ของศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

ชลธิชา นิวาสเวส
วันเพ็ญ แก้วปาน
สุรินธร กลัมพากร
ดุสิต สุจิรารัตน์

   

FACTORS RELATED TO SMOKING CESSATION OF CLIENTS IN SMOKING CESSATION CLINIC IN PUBLIC HEALTH CENTER BANGKOK

Chonticha Nivasavesa
Wonpen Kaewpan
Surintorn Kalampakorn
Dusit Sujirarat

61

พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในครอบครัว

ธีรนันท์ วรรณศิริ

   

Caregiving Behaviors among Family Caregivers of Diabetes Mellitus Patients

Theranun Wannasiri

 

77

ปัจจัยทำนายสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังที่มารับบริการที่สถาบันบำราศนราดูร

พิณทิพย์ สดวิไลย
พัชราพร เกิดมงคล
ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

   

Predictive Factors of Psychological Well-Being Among Older Adults with Chronic Disease receiving care at Bamrasnaradura Infectious Disease Institute

Pintip Sodvilai
Patcharaporn Kerdmongkol
Kwanjai Amnajsatsue
Pimpan Silapasuwan

96

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านของโรงพยาบาล
ระดับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร

นิชธิมา เสรีวิชยสวัสดิ์
พัชระกรพจน์ ศรีประสาร
อนงค์ ดิษฐสังข์

   

The Expenditure for Home Healthcare Nursing: Analysis from Ramathibodi Hospital, Bangkok

Nitchatima Sereewichayasawad Phatcharakoraphot Sreeprasarn
Anong Dittasung

111

การพัฒนาซอล์ฟสกิลของนักศึกษาพยาบาล: การเรียนรู้จากเครือข่ายความร่วมมือประกันคุณภาพการศึกษา

ละเอียด แจ่มจันทร์
สุภัจฉรี มะกรครรภ์
สมฤดี กีรตวนิชเสถียร

   

Develop Nursing Students’ soft skills : Learned from the Collaboration Network  for Educational Quality Assurance

Laiad  Jamjan
Supatcharee Makornkan
Somruidee Keeratavanithsathia

130

การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง

กาญจนา คงเปีย
จันจิรา จินาพร
กิ่งกานต์ จันทคาม
สุธิสา เต็มทับ

   

Nursing Care for Pain Management in Chronic Pancreatitis

Karnchana Kongpia
Janjira Jinaporn
Kingkarn Junthakam
Suthisa Temtap

141
   

 

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

 

158

ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข

 

164

แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/บทความ

 

165

หนังสือรับรองผลงานวิจัย/บทความ

 

166

   

 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2562
Journal of Public Health Nursing Vol.33, No.3 September - December 2019

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย   หน้า

การพัฒนาผ้าปิดตาสื่อรักขณะส่องไฟ รักษาในทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง

วนิสา หะยีเซะ
ลาตีฟาร์ มนุกูล
ยามีละห์ ยะยือรี
มาดีฮะห์ มะเก็ง

   

Contact love eyes patch instant
Phototherapy for
Hyperbilirubinemia infants

Wanisa Hayeese
Latifa Manugul
Yameelah Yayueri
Madiha Makeng

1

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนแบบแผน ความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม
การฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ ในจังหวัดบุรีรัมย์

ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

   

Effect of health belief modification
program on antenatal care visit behaviors
in pregnant women, Buriram province.A

Thanannipha Phaksuknithiwat

15

ความปลอดภัยในการทางานและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทางานที่
ปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกประเทศไทย

สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
วรรณทนา ศุภสีมานนท์
นารีรัตน์ บุญเนตร

   

Safety in Workplaces and Factors
Influencing Work Safety Behavior among
Pregnant Women Working in the Industries
in the East Coast Area of Thailand

Supit Siriarunrat
Tatirat Tachasuksri
Wantana Suppaseemanont
Nareerat Boonnate

29

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อ พฤติกรรมการปฏิบัติตัวในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1-2

วีลดา พันจันทร์
อรวรรณ แก้วบุญชู
ทัศนีย์ รวิวรกุล
รัตนา ชวนะสุนทรพจน์

   

The effect of a health promoting program
on adherence behaviors among patients
with stage 1-2 Chronic Kidney Disease

Weelada Phunchun
Orawan Kaewboonchoo
Tassanee Rawiworrakul
Ratana Chawanasuntorapoj

46

การสารวจการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

พรสวรรค์ คิดค้า
ตรัยชัชญาญ์ ตั้งสุทธิธรรม
ธรรมวิทย์ ราญรอน
วิชานีย์ ใจมาลัย

   

A survey of the use of herb and dietary
supplements among heart failure patients

Pornsawan Khitka
Traichadchaya Tangsutthitham
Thammawit Ranron
Wichanee Jaimalai

61

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของ ผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์

กัมปนาท กุญแจทอง
นฤมล เอื้อมณีกูล
ขวัญใจ อานาจสัตย์ซื่อ
ทัศนีย์ รวิวรกุล
ปรารถนา สถิตย์วิภาวี

   

Factors related to active aging
In Surin Province

Kampanart Kunjaethong
Naruemon Auemaneekul
Kwanjai Amnatsatsue
Tassanee Rawiworrakul
Pratana Satitvipawee

78

ผลของการออกกาลังกายโดยการราไม้ พลองต่อสมรรถภาพทางกายและอาการปวดหลังของผู้สูงอายุ

สุกัญญา พูลโพธิ์กลาง

   

The Effect of Ram Mai Plong Exercise on
the Physical Fitness and Back Pain
of the Elderly

Suksnya Phoolphoklang

95

การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้าน สุขภาพช่องปากสาหรับผู้สูงอายุ

พันธ์นภา จิตติมณี
ยุวดี รอดจากภัย
นิภา มหารัชพงศ์

   

Development of an oral health literacy
instrument for elderly

Pannapa Jittimanee
Yuwadee Rodjakpai
Nipa Maharatchapong

114

บทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้ เรื่องการตรวจคัดกรอง
เบต้าธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์

สมบูรณ์ บุณยเกียรติ
สุระพรรณ พนมฤทธิ์
สุรสิทธิ์ ช่วยบุญ
จุไรรัตน์ ชลกรโชติทรัพย์
พัชรา สมซื่อ
ผกากรอง จันทร์แย้ม

   

The Nurse’s Role in Providing Knowledge
of Thalassemia Screening
for Pregnant Women

Somboon Boonyakiat
Surapan panomrit
Surasit chuayboon
Jurirat Chonlakonchotsap
Patchara somchoe
Pakakrong Junyam

132

การดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวใน บริการปฐมภูมิ: ความท้าทายในบทบาทพยาบาล

พยาม การดี
วราภรณ์ บุญเชียง

   

Foreign Worker Care in Primary Care:
A Challenge to the Nurses’ Role

Phayam Kandee
Waraporn Boonchieng

146
   

 

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

 

163

ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข

 

169

แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/บทความ

 

170

หนังสือรับรองผลงานวิจัย/บทความ

 

171