ติดต่อสมาคม:

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
วารสารพยาบาลสาธารณสุข
  • ฉบับที่ 1 มค. – เมย. 2562

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562
Journal of Public Health Nursing Vol.33, No.1 January-April 2019

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย   หน้า

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร

จารุวรรณ แหลมไธสง
ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
พรนภา หอมสินธุ์

   

FACTOR INFLUENCING ON PREVENTIVE BEHAVIORS OF RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AMONG CAREGIVERS OF PRESCHOOL AGED CHILDREN IN CHILDCARE CENTER, BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION

Jaruwan Laemthaisong
Chanandchidadussadee Toonsiri
Pornnapa Homsi

1

การศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องพฤติกรรมการข่มเหงรังแกกันบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ชัชฎาภรณ์ พรมนอก
สุพร อภินันทเวช
วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

   

CYBERBULLYING BEHAVIOR IN 4 TH TO 6 TH GRADE STUDENTS AT A BANGKOK MUNICIPAL SCHOOL

Chatchadapon Promnork
Suporn Apinuntavech
Wimontip Musikaphan

20

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก

กษมา นาคกระแสร์
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

   

EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAM ON HEALTH PROMOTING BEHAVIORS IN PRIMIGRAVIDA TEEN.

Kasama Nakkrasae
Punyarat Lapvongwattana 
Nutkamol Chansatitpor

40

การดำรงบทบาทมารดา พฤติกรรมการดูแลตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม
ที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำ

นวลจันทร์  เหลืองบุศราคัม
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ดุสิต  สุจิรารัตน์
วริศรา  ศิริสุทธิเดชา

   

MATERNAL ROLE ATTAINMENT AND SELF CARE BEHAVIOR THROUGH SOCIAL SUPPORT RELATED HEALTH STATUS OF PREGNANT FEMALE OFFENDER IN CORRECTIONAL INSTITUTION

Nualjan Lueangbutsarakham
Pimpan Silapasuwan
Dusit Sujirarut
Warissara Sirisutthidacha

55

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางกายของคนวัยทำงานในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง

มณเฑียร ทองนพคุณ
ยุวดี ลีลัคนาวีระ
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ

   

FACTORS RELATED TO PHYSICAL ACTIVITY OF WORKING AGE PEOPLE IN MAPTAPHUT MUNICIPALITY IN RAYONG PROVINCE

Montien Thongnopakul
Yuwadee Leelukkanavera
Suwanna Junprasert

73

ความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพนักงานธนาคารกลุ่มเสี่ยงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กัลย์สุดา  สารแสน
สุรินธร กลัมพากร
จุฑาธิป ศีลบุตร

   

RISK OF CEREBROVASCULAR DISEASE AMONG BANK OFFICERS AT RISK AND FACTORS-RELATED

KANSUDA  SARASEAN
SURINTORN  KALAMPAKORN
JUTATIP   SILLABUTRA

92

ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ การรับรู้พลังอำนาจและความสามารถในการปฐมพยาบาลและการคัดกรองโรคเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำ

ทยุตา  อินทร์แก้ว
ประทุมา  ฤทธิ์โพธิ์
พรรณทิพา  บัวคล้าย

   

EFFECTS OF AN EMPOWERMENT PROGRAM ON THE KNOWLEDGE, EMPOWERMENT PERCEPTION AND FIRST AID AND BASIC SCREENING OF DISEASE ABILITIES AMONG PRISON HEALTH VOLUNTEERS

Thayuta  Inkaew
Pratuma  Rithpho
Pantipa  Buakha

107

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทผู้จัดการรายกรณีของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเยี่ยมบ้าน ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

ภัทรียา ใจผ่อง
วันเพ็ญ แก้วปาน
สุนีย์ ละกำปั่น
จุฑาธิป ศีลบุตร

   

FACTORS RELATED TO ROLE PERFORMANCE AS CASE MANAGER OF REGISTERED NURSES IN PUBLIC HEALTH CENTERS, BANGKOK METROPOLITAN DMINISTRATION

PATREEYA JAIPONG
WONPEN KAEWPAN
SUNEE LAGAMPAN
JUTATIP ARCHAPITAK

120

ปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานตามบทบาทผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตบริการสุขภาพที่ 9

ชัญญา มณีวรรณ
วันเพ็ญ แก้วปาน
จุฑาธิป ศีลบุตร
สุทธีพร มูลศาสตร์

   

FACTORS PREDICTING TO ROLE PERFOMANCE AS LONG TERM CARE MANAGER OF REGISTERED NURSES IN TUMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN HEALTH REGION 9

Chunya Maneewan
Wonpen  Kaewpan
Jutatip Sillabutra
Sutteeporn Moolsart

138

ผลของโปรแกรมการดูแลต่อเนื่องผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้

จันทนา  เสวกวรรณ
ขวัญใจ  อำนาจสัตย์ซื่อ
พัชราพร  เกิดมงคล

   

EFFECTS OF CONTINUING CARE PROGRAM FOR OLDER ADULTS WITH UNCONTROLLED HYPERTENSION

Jantana  Sawekwan
Kwanjai Amnatsatsue
Patcharaporn Kerdmongkol

152
บทความวิชาการ    

ตามรอยพระราชดำริ โครงการเด็กไทยแก้มใส เพื่อภาวะโภชนาการที่ดีของเด็กไทย

พ.ต.หญิงนภาเพ็ญ จันทขัมมา
อาภาพร เผ่าวัฒนา

   

HEALTHY KIDS HEALTHY FOOD

Napaphen Jantacumma
Arpaporn Powwattana

 

171
     

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
Journal of Public Health Nursing Vol.32, No.1 January - April 2018

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย   หน้า

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิจัยแบบผสานวิธี
อารยา เชียงของ
ปราลีณา ทองศรี
ชะไมพร ธรรมวาสี

   

Comparison of Petroleum-Based Skin-Protection Product and Zinc Oxide-Based Skin-Protection Product on Incidence and the Level of Severity of Early Incontinence Associated Dermatitis in Hepatic Encephalopathy Patients with Incontinence
Janjira Jinaporn
Suthisa Temtap
Kittikorn Nilmanat

1

ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพซ้ำของผู้ติดยาเสพติดในเขตจังหวัดปทุมธานี
กัญญา ภู่ระหงษ์

   

Factors Affecting the Relapsing of Drug Addicted Patients in Pathumthani Province
Gunya Purahong
18

ความต้องการของผู้ป่วยและผู้ดูแล การใช้บริการการพยาบาลที่บ้าน และผลลัพธ์ของการดูแลในผู้ป่วยที่มีข้อจ้ากัดในการดูแลตนเอง
พัชระกรพจน์ ศรีประสาร
สินีนุช ข้าดี

   

Patient and Caregiver Need: Utilization of Home Health Care Nursing And Outcomes of Care in Patient with Disability
Phatcharakoraphot Sreeprasarn
Sineenuch Ckumdee
34

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังที่มีส่วนผสมของปิโตรลาตัมกับผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวหนังที่มีส่วนผสมของซิงค์ออกไซด์ต่ออุบัติการณ์และระดับความรุนแรงของการเกิดแผลผื่นแดงระยะแรกในผู้ป่วยที่มีภาวะของเสียคั่งขึ นสมองจากตับเสื่อมที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้
จันจิรา จินาพร
สุธิสา เต็มทับ
กิตติกร นิลมานัต

   

Comparison of Petroleum-Based Skin-Protection Product and Zinc Oxide-Based Skin-Protection Product on Incidence and the Level of Severity of Early Incontinence Associated Dermatitis in Hepatic Encephalopathy Patients with Incontinence
Janjira Jinaporn
Suthisa Temtap
Kittikorn Nilmanat
49

ผลของโปรแกรมลดความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสะโพก
อภิรมย์ ทะดวงศร
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ดุสิต สุจิรารัตน์

   

Effect of a Fear of Falling Reduction Program for Older Adults Undergoing Hip Surgery
Apirom Thadoungsorn
Pimpan Silpasuwan
Dusit Sujirarat

70

ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมความดันโลหิต ในกลุ่มอายุ 35-59 ปี ที่ควบคุมความดันโลหิตสูงไม่ได้
ณัฏฐินี เสือโต
แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ
ทัศนีย์ รวิวรกุล
มธุรส ทิพยมงคลกุล

   

The Effect of Program to Promote Blood Pressure Control Behavior among 35 to 59 -Years-old Patients with Uncontrolled Hypertension
Nutthinee Suaetoo
Ann Jirapongsuwan
Tassanee Rawiworrakul
Mathuros Tipayamongkholgul

86

ประสิทธิผลการสอนแบบกลุ่มของผู้ดูแลในการวางแผนจ้าหน่ายผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางที่ใส่ผ่านรูจมูกที่บ้าน
สุภา สุรเศรณีวงศ์
นิชธิมา เสรีวิชยสวัสดิ์
อนงค์ ดิษฐสังข์

   

Effectiveness of Group Teaching on Caregivers for Discharge Planning in Patients Who have Nasogastric Tube Feeding at Home
Supa Suraseraneewong
Nitchatima Sereewichayasawad
Anong Dittasung

103

ปัจจัยท้านายความตั งใจเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื อรัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จุฑารัตน์ อยู่สุขเจริญ
เกษร ส้าเภาทอง
พรทิพย์ จอมพุก

   

Predictors of Intention to Quit Smoking among Non-Communicable Disease Patients in Thammasat University Hospital
Jutarat Yoosookcharoen
Kaysorn Sumpowthong
Pornthip Chompook

119

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานคร
รุจาภา จิระประดิษฐ์ผล
ปาหนัน พิชยภิญโญ
สุนีย์ ละก้าปั่น
ดุสิต สุจิรารัตน์

   

Prevalence and Factors Associated with New Drinker Students in Bangkok Metropolitan High Schools
Rujapa Chirapradispol
Panan Pichayapinyo
Sunee lagampan
Dusit Sujirarat

133

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกก้าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านในเขตอ้าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ชุทิมา น้อยจันทร์ลา
พีรญา อึ งอุดรภักดี

   

Factors Affecting Aerobic Dance Exercise among the Village Health Volunteers, Muang Phichit, Phichit Province
Chuthima Noychanla
Piraya Aungudornpukdee

152

ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและการรับรู้การเสริมสร้างพลังอ้านาจในงาน กับ ความตั งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
กฤตยา ใจขาน
ยุวนุช สัตยสมบูรณ์
จุฑาธิป ศีลบุตร
ภูษิตา อินทรประสงค์

   

The Relationship between Happiness and Perceptions of Empowerment with the Intention to Stay of Registered Nurses in a University Hospital
Krittaya Jaikhan
Youwanuch Sattayasomboon
Jutatip Sillabutra
Bhusita Intaraprasong

165

บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในงานอนามัยโรงเรียน
ปราลีณา ทองศรี
อารยา เชียงของ

   

Community Health Nurse’s Roles in School Health Service
Praleena Thongsri
Araya Chiangkhong

181

การป้องกันโรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง : บทบาทพยาบาลอาชีวอนามัย
อริสรา ฤทธิ์งาม

   

Noise-Induced Hearing Loss Prevention: Role of Occupational Health Nurse
Arisara Ritngam

197

   

 

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ   212
ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข   218
แบบฟอร์มขอส่งผลงานวิจัย/บทความ   219
หนังสือรับรองผลงานวิจัย/บทความ   220
   

 

วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561
Journal of Public Health Nursing Vol.32, No.3 September - December 2018

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย   หน้า

การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์
ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

   

Application of The Information Motivation and Behavioral Skills Model for Pregnancy Prevention in Female Secondary Students

Raslapas Jaiyasit
Punyarat Lapvongwattana
Nutkamol Chansatitporn

1

ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
วรรณี เดียวอิศเรศ

   

Prevalence and Factors Affected to Excessive Gestational Weight Gain among Pregnant Women in the Eastern part of Thailand

Supit Siriarunrat
Tatirat Tachasuksri
Wannee Deoisres

19

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น: กรณีศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัด            สุราษฎร์ธานี

อารี พุ่มประไวทย์
ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
กรพินธุ์ ฤทธิบุตร

   

Community Participation in Preventing
Unwanted Teenage Pregnancies: A Case Study in The School of Muang, Suratthani Province

Ari Pumprawai
Chutima Panyapinijnugoon
Koraphin Ritthibut

37

ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับป้องกันและลดภาวะหัวนมแตก ต่ออาการเจ็บหัวนมและหัวนมแตกในมารดาที่ให้นมบุตร หอผู้ป่วยสูติกรรมโรงพยาบาลรามาธิบดี

กาญจนา นะรมรัมย์
นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ

   

The effects of clinical nursing practice guideline for preventing and reducing cracked nipple on nipple pain and cracked nipple of breastfeeding mothers at postpartum ward, Ramathibodi Hospital

Kanjana Naromrum
Nitaya Rotjanaronkit

51

ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย จังหวัดจันทบุรี

กุสุมาลย์ มีพืชน์
ฉันทนา จันทวงศ์
นิสากร กรุงไกรเพชร

   

The Effect of Health Belief Modification Program on HIV Preventive Behavior of Male Vocational Students, Chanthaburi Province

 

Kusumal Meepuesh
Chantana Chantawong
Nisakorn Krungkraipetch

67

ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชายในสถาบัน
อุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี

นัทธวิทย์ สุขรักษ์
รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
พรนภา หอมสินธุ์

   

Predicted Factors of Consistent Condom Use among Men Who Have Sex with Men (MSM) Undergraduate Students in Higher Education Institutions Chonburi Province

Nutthavit Sookrak
Rungrat Srisuriyawate

Pornnapa Homsin
83

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของชายวัยทองกรุงเทพมหานคร

ณัฐนันท์ จันพานิช
สุนีย์ ละกาปั่น
ปาหนัน พิชยภิญโญ

   

Factors Related to Coronary Artery Disease Prevention Behaviors among Men with Andropause in Bangkok

Natthanan Chanpanit
Sunee Lagampan
Panan Pichayapinyo

101

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน ของแรงงานข้ามชาติที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

วรรษนันท์ นามเทพ
พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ดุสิต สุจิรารัตน์

   

Factors Influencing of Occupational Health Literacy among International Migrant Workers in Rayong Province

 

Wassanan Namthep
Pimpan Silpasuwan
Dusit Sujirarat

115

ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมแรงจูงใจผ่าน  การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง

อัมภรณ์รัตน์ มากแก้ว
สุทธีพร มูลศาสตร์
มนตรี บุญเรืองเศษ

   

Effectiveness of a Motivational-Enhancing Program via Electronic Communication for Hypertension Prevention in High-Risk Persons

Ampornrat Makkaew
Sutteeporn Moolsart
Momtree Boonreungset

133

ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานกับความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ สถาบันประสาทวิทยา

มาลีวัลย์ พานทอง
สุวรรณา อนุสันติ
พรทิพย์ เกยุรานนท์

   

Relationships between Work Environment and Professional Nurses’ Stress of Prasat Neurological Institute

Maleewan Panthong
Suwanna Anusanti
Porntip Keyuranon

151

กลุ่มอาการปัสสาวะในถุงมีสีม่วง -: อาการเตือนการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ

สุวรรณี ละออปักษิณ
นิยม ละออปักษิณ
ทัตชัย ทรัพย์สืบวงศ์

   

Purple Urine Bag Syndrome (PUBS)-:Warning Sign for Urinary Tract Infection in Patients with Urinary Catheterization

Suwannee Laoopugsin
Niyom Laoopugsin
Tatchai Subsuebwong

165

รูปแบบการพยาบาลของรอย: แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการเยี่ยมบ้าน กรณีศึกษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะมีบุตรยากกลุ่มอาการต้านฟอสโฟลิพิด

 

วรณัน รื่นพรต

   

Tatchai Subsuebwong

Roy Adaptation Model, Concept and Adaptation for Implementation in Home Visits: A Case Study of Infertility among Pregnant Women with Anti-phospholipid Syndrome

Waranan Ruenprot

179
195
201
202
203