ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 086 334 1656

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
Volume 28 No.3 (September - December 2014)

Factors Influencing of Public Sector Management Quality Award: Phuket Health Service Network
Prapornsri Narinta ruksa Suwanna Lorlowhakarn

ABSTRACT
This cross-sectional survey research aimed to analyze factors influencing the Public Sector Management Quality Award (PMQA). The samples were 287 Phuket Health Service Network, selected by simple random sampling. The data were collected by questionnaire from July, 2014 to August, 2014. Data analyzed by Pearson's product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. Results found that the sample mean age 40 years, time of position average 9 years. The perception of predisposing factors, enabling factors and reinforcing factors were middle level. The opinion of Total PMQA were high level (mean 2.52). The Goal sector, Structure sector and Administration sector were high level (mean 2.67, 2.58 and 2.51). The statistically significant predictor with PMQA a statistical significance (p-value< 0.05) were strategy, value-culture, environment and participate-motivation variables. All 4 variables could explan the variance of 55.40% (Adjusted R2=0.554) of PMQA in Phuket Health Service Network. According to this research, strategy management in enabling factors should be promote by add value and culture individual, through reinforcing factors by improved environment and participatory learning toward monitoring and evaluated for improved standard quality in health service.

Keywords: Public Sector Management; Quality Award; Phuket Health Service Network


The Study of Relationship between Perceived Benefit, Perceived Barrier, Perceived Self-efficacy and Breast Self Examination Behavior in Nursing Students
Em-Orn Chinpatanapongsa Kanogwan Suwanpatikorn

ABSTRACT
Nowadays breast cancer is the first leading cause of cancer in Thai women. It can be cured if it is detected at an early stage by breast self examination. This descriptive research was aimed to study perceived benefit, perceived barrier, perceived self-efficacy in breast self examination and breast self examination behavior in nursing students, The Thai Red Cross College of Nursing. The population was the 2nd to 4th year of nursing students, totally 475 persons. The research was approved by the Research Ethics Committee, The Thai Red Cross College of Nursing. The research tools were designed and developed by researchers following Pender 's Health Promoting Behavior model which consisted of 3 parts as follow : demographic data ; perceived benefit, perceived barrier, perceived self efficacy and breast self examination behavior in nursing students. The Alpha Cronbach of the questionnaires were 0.71, 0.85, 0.81, 0.77 for perceived benefits, perceived barriers, perceived self efficacy, and breast self examination behavior parts respectively. The data were analyzed by using descriptive statistic, reference statistic and Pearson correlation coefficient. The findings were summarized as follow: the perceived benefits was in high level (X = 4.54, SD = 0.33); perceived barriers was in low level (X = 2.14, SD = 0.58); perceived self efficacy was in moderate level (X = 3.57, SD = 0.51) and breast self examination behavior was in moderate level (X = 2.45, SD = 0.52). Perceived benefits was positive significantly related to breast self examination behavior (r = 0.27, p-value < .01). Perceived barriers was negative significantly related to breast selfexamination behavior (r = -0.48 p-value < .01).And perceived self efficacy was also positive significantly related to breast self examination (r = 0.54, p-value <.01).
Based on the result of this research, to increase perceived benefits and perceived self efficacy including reducing perceived barriers should be lead to success in breast self examination behavior in all nursing students. In addition, It should be benefit for health caring and be a good model of health and leading to other health behaviors. For the further research, the study should be developed the strategy to increase their self efficacy in breast self examination.

Keywords: Perceived Benefit; Perceived Barrier; Perceived Self-efficacy; Breast Self Examination; Nursing Students


Factors Related to Hospital Readmission among Stroke Patient in Home Health Care Unit
Nitchatima Sereewichayasawad Phoungrath Maneewong Oranee Srisuk Nutthpatch Pongoen Nareemarn Neelapaichit

ABSTRACT
Readmission in stroke patients is an important problem affecting patients physically, mentally, emotionally, socially, and economically, as well as reflecting the hospitals quality of healthcare. The purposes of this retrospective study were to study the factors related to hospital readmission and to study predictive factors for hospital readmission in stroke patient. Data were collected from 124 home care records of stroke patients of Ramathibodi Hospital between 2009- 2011and analyzed using descriptive statistics, Pearson's Chi-Square test, and Logistic Regression analysis. The results showed that 2 significantly factors can predict hospital readmission were patient with nasogastric tube and type of family. Logistic regression analysis revealed that both factors can predict readmission in stroke patients. The risk of hospital readmission in patient with nasogastric tube was 4.7 times higher than patient without nasogastric tube. The risk of hospital readmission in patient with nuclear families was 2.7 times higher than extended families. In order to prevent hospital readmission of patients with stroke, nurses should focus on assessing the family members and caregivers especially patient with nasogastric tube.

Keywords:Stroke patient / Hospital readmissions


Association of Knowledge, Attitude, and Flood Preparedness Behaviors among People in Patal Subdistrict, Muang District, Lopburi Province
Aungsana Khlaisuk Noppawan Piaseu Sudapan Thanjira Suphamas Partiprajak

ABSTRACT

Keywords:


Correlation of Personal Factors, Transformational Leadership of Head Nurses, Team Work and Organizational Commitment of Professional Nurses in Hrh Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center
Sirinthip Boonduaylan Priyakamon Khan

ABSTRACT

Keywords:


Factors Related to Nicotine Poisoning Prevention Behaviors among Tobacco Farmers in The Northeastern Thailand
Vasinbhath Piyapongsakul Sunee Lagampan Surintorn Kalampakorn

ABSTRACT

Keywords:


Factors Related to Occupational Accident Prevention Behaviors among Motorbike Taxi Drivers in Bangkok
Jitsajee Jitpisarn Wonpen Kaewpan Surintorn Kalampakorn

ABSTRACT

Keywords:


Factors Related to Health Status of Firefighters in Bangkok
KItima Nipaspong Surintorn Kalampakorn Pratana Satitvipawee

ABSTRACT

Keywords:


Effectiveness of the Application of Innovative Care for Chronic Condition Framework for Diabetic at Risk Group
Akanit Chatkitanan Naruemon Auemaneekul Pimsupa Chandanasotthi Tassanee Rawiworrakul

ABSTRACT

Keywords:


Effects of Brief Motivational Interviewing on Knowledge, Motivation and Medication Adherence among Patients with Hypertension
Kirana Arunsangsod Wantana Maneesriwongkul Orasa Panpakdee

ABSTRACT

Keywords:


Health Promotion Program for Complications Prevention among Older Persons with Hypertension in Bangkok Metropolitan
Panidnun Wongsuwan Weena Thiangtham Arpaporn Powwattana Sutham Nanthamongkolchai

ABSTRACT

Keywords:


Lesson Learned from Child Care Center Model Under the Supervision of Nursing Academic Institutions
Temduang Boonpiamsak Somsiri Rungamornrat Pimpaporn Klunklin Ladawan Prateepchaikul Maneerat Phaktoop Supannee Soomlek Chidkamol Sungthong

ABSTRACT

Keywords: