ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิพลเอกสิงหา-พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกับ มูลนิธิรองศาสตราจารย์ดร.ประภา ลิ้มประสูตรและสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ขอเรียนท่านผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเนื่องด้วยในขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา(COVID19)ทางมูลนิธิฯ ขอแจง้ให้ทราบว่าขอเลื่อนกำหนดการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลจนกว่าการแพร่ระบาดจะพ้นไปหากสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติจะแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป

มูลนิธิพลเอกสิงหา-พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ เพื่อพัฒนาสังคมร่วมกับ มูลนิธิรองศาสตราจารย์ดร.ประภา ลิ้มประสูตรและสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลและร่วมสนับสนุนสมทบทุนการแข่งขัน ในวันที่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ณ Blu-O Rhythm & Blow ชั้น 5 สยามพารากอน

วารสารพยาบาลสาธารณสุขไทย ขอเชิญลงตีพิมพ์วารสาร Online และรับปรึกษาแนวทางการเขียนผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ (ฟรี)
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร เดินทางไปศึกษารูปแบบการดูแลพระภิกษุอาพาธ และนำสิ่งของไปร่วมบริจาค ได้แก่ ผ้าอ้อม ยาติดฟันปลอม น้ำมันมะพร้าว ยาป้ายปากแก้ร้อนใน ฯลฯ ณสำนักส่งฆ์ป่ามะขาม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

วารสารพยาบาลสาธารณสุขขอแจ้งให้นักวิจัยนักวิชาการ และห้องสมุดที่สนใจรับวารสารเกี่ยวกับ งานวิจัยของพยาบาลสาธารณสุขสาธารณสุขชุมชน สามารถติดต่อขอรับวารสารปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ (ฟรี) (มีจำนวนจำกัด)

มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาลิ้มประสูตร ขอเชิญผู้สนใจสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วย ๒ รายได้เดินทางกลับไปรักษาตัวที่บ้านจังหวัดหนองคาย และชาวไทยใหญ่ ซึ่งในขณะนี้ได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แต่ผู้ป่วยประสบปัญหาเรื่องรถรับส่งและค่าใช้จ่ายทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้เป็นจุดเชื่อมโยงเพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับบ้าน

มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ขอเชิญจิตอาสา สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนพาไปหาหมอ และผู้ที่สนใจสมทบทุนให้กับมูลนิธิ และร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ทางมูลนิธิเข้าถึงผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
  ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง "การจัดการโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม" (Seamless Continuity of Care Management for Chronic Diseases in Cultural Diversity Context) จัดโดย สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ฯร่วมกับสาขาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์พรณิศา แสนบุญส่ง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.061-7136942, 02-5048036-37

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับสภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน 

<<อ่านต่อ...