ติดต่อสมาคม:

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: pimpan.sil@mahidol.ac.th
Mobile: 095 701 3182

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter
ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ขอเชิญจิตอาสา สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนพาไปหาหมอ และผู้ที่สนใจสมทบทุนให้กับมูลนิธิ และร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ป่วย เพื่อให้ทางมูลนิธิเข้าถึงผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น
  ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง "การจัดการโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่องและไร้รอยต่อในบริบทความหลากหลายวัฒนธรรม" (Seamless Continuity of Care Management for Chronic Diseases in Cultural Diversity Context) จัดโดย สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์ฯร่วมกับสาขาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์พรณิศา แสนบุญส่ง สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.061-7136942, 02-5048036-37

สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับสภาการพยาบาล-ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยจากการปฏิบัติงาน 

<<อ่านต่อ...