ติดต่อสมาคม:
สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

E-Mail: thaiphnurse@gmail.com
Mobile: 096-860-1183

www.thaiphn.org

ดูแผนที่การเดินทาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้:
สถิติการเข้าเว็บไซต์:
website counter

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สมาธิบำบัด SKTครั้งที่ 3
ณ อาคารเทพพนม เมืองเมน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยจะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
ท่านที่สนใจสามารถติดต่อจองที่นั่งได้ที่
คุณรพีพรรณ ประกอบแก้ว 086-3341656

ค่าสมัคร ท่านละ 600 บาท มีหนังสือสมาธิบำบัดจำหน่าย
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 254-2-04516-0
ชื่อบัญชี "สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย"
และให้ส่งสำเนาโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-354-8542

...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมอบรม สมาธิบำบัดSKTครั้งที่ 3
ในวันที่ 27 มกราคม 2561ที่ผ่านมา

...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

มหาวิทยาลัยมหิดลทำสมาธิบำบัด เพื่อช่วยขยายหลอดเลือดสมองหัวใจช่วยให้
พ้นวิกฤติ ทำเพียงวันละครั้งๆ ละ 10 นาที ช่วยผ่อนคลายได้ด้วย
จาก รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี
โดยสามารถเข้าชมได้ที่ https://youtu.be/9EZu8mqcWno


...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

นางสาวอุสาสันต์ กอธวัช นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการรับรู้ความปลอดภัย
สะดวกสบายในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในชุมชน


...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ขอเเสดงความยินดี กับ
ผศ.ดร.ชนิตา ประดิษฐ์สถาพร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง ผลของโปรแกรมทักษะทางสุขภาพ ต่อพฤติกรรม
การดูเเลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ขอเเสดงความยินดี กับ
ผศ.ดร.ชนิตา ประดิษฐ์สถาพร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่อง ผลของโปรแกรมทักษะทางสุขภาพ ต่อพฤติกรรม
การดูเเลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/

ขอเชิญส่งบทวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อลงตีพิมพ์ออนไลน์ ในวารสาร "พยาบาลสาธารณสุข"
ในฉบับที่ 1 ปี

ติดต่อได้ที่
คุณรพีพรรณ ประกอบแก้ว 086-3341656
E-mail:mam0919@hotmail.com

วารสารใหม่...

คลิ๊กเลย http://www.thaiphn.org/


ขอเชิญเข้าชมวารสาร "พยาบาลสาธารณสุข"
ฉบับที่ 2 ปี่ที่ 31 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

Download Free http://www.thaiphn.org/journal/thai/2560/31_2.html

คลิ๊กเลย..

http://www.thaiphn.org/
หาก มีปัญหาข้อข้องใจ สอบถาม ปรึกษา หรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ

ได้ที่